Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie výsledku hospodárenia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Samospráva (obec a vyšší územný celok) po finančnom usporiadaní svojho rozpočtového hospodárenia zostaví bilanciu svojich príjmov a výdavkov vrátane príjmov a výdavkov svojich rozpočtových organizácií. Na základe tejto bilancie samospráva zistí, ako v príslušnom rozpočtovom roku hospodárila a zistí výsledok rozpočtového hospodárenia.

Výsledkom hospodárenia samosprávy môže byť prebytok rozpočtu alebo schodok rozpočtu. Prebytok rozpočtu je potrebné pre tvorbu peňažných fondov upraviť podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."), podľa ktorého ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu (ďalej len "ŠR"), z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. z tohto prebytku vylučujú.
Podľa § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. má samospráva povinnosť nevyčerpané účelovo určené prostriedky previesť na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradiť do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu, ich použitie na určený účel je výdavkom rozpočtu v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
1. Prebytok rozpočtu
Obec hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Rozpočtové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 500 tis. €:
Údaje v tis. €: 

Rozpočet obce

Príjmy

Výdavky

Prebytok/schodok rozpočtu

Bežný rozpočet

24 500,–

22 500,–

2 000,–

Kapitálový rozpočet

5 500,–

 7 000,–

–1 500,–

Rozpočet spolu

30 000,–

29 500,–

500,–

Finančné operácie

700,–

300,–

400,–

Obec do rozpočtu zapojila prostriedky rezervného fondu vo výške 700 tis. € (príjmové finančné operácie) na financovanie investičnej akcie (kapitálové výdavky) a na úhradu splátok návratných zdrojov financovania (výdavkové finančné operácie).
Obec nevyčerpala účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu:
Údaje v tis. €: 

Nevyčerpané účelové finančné prostriedky

100,–

v tom: – účelové prostriedky – § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. (bežné výdavky)

 20,–

             – účelové prostriedky – § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. (kapitálové výdavky)

 80,–

Obec tieto nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu môže v súlade s osobitným predpisom použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku (v nasledujúcich rozpočtových rokoch). Na základe tejto skutočnosti tieto nevyčerpané prostriedky na účely tvorby rezervného fondu (iné peňažné fondy obec netvorí) pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylúči. Obec účtovne tieto nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie týchto prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Obec nevyčerpané účelovo určené prostriedky odpo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály