Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie rezervného fondu, peňažných fondov v obci, vo vyššom územnom celku a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Ako je už zvykom, autorka Ing. Terézia Urbanová pripravila do rubriky účtovníctvo ďalší príspevok, ktorý sa týka priamo účtovania z praxe. Konkrétne tento príspevok sa venuje účtovaniu rezervného fondu peňažných fondov podľa aktuálne platnej legislatívy od 1. januára 2023.

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") obec/vyšší územný celok (ďalej len "VÚC") môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
a)
prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b)
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c)
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.
Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. Ak obec nevytvára iné peňažné fondy a vytvára len rezervný fond, v takom prípade tvorba rezervného fondu je vo výške 100% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.
Prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.
Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady
bežných výdavkov
na:
-
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo
-
na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo
-
inou mimoriadnou okolnosťou,
ktoré
nie sú rozpočtované
a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
Prostriedky rezervného fondu mô­že obec na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. Uvedenou úpravou sa umožnilo obciam použitie časti objemu prostriedkov rozpočtovaných v rámci bežného rozpočtu predchádzajúceho roka aj v nasledujúcom rozpočtovom roku, aj keď tieto už do ďalšieho roka vstupujú ako prostriedky finančných operácií a ich zapojenie do rozpočtu v nasledujúcom roku má za následok schodok bežného rozpočtu.
Novelou zákona č. 365/2022 Z.z. účinnou od 15. decembra 2022 je možné do 31. decembra 2023 použiť prostriedky rezervného fondu na základe rozhodnutia zastupiteľstva počas obdobia energetickej krízy na úhradu bežných výdavkov.
Obce sú povinné viesť evidenciu rezervného fondu, ako aj peňažných fondov.
Vzor č. 1:
Evidencia rezervného fondu
 

 

Suma v €

Kontrola:

účtovníctvo a rozpočtovníctvo

ZS k 1. 1. 2023

25 000,–

ZS na účte 221 AÚ na strane MD.

Tvorba RF

11 500,–

Účet 221 AÚ na strane MD.

Čerpanie RF

kapitálové výdavky

bežné výdavky podľa §10 ods. 9 podľa zákona č. 583/2004 Z. z.

finančné výdavky

15 200,–

Účet 221 AÚ na strane D.

KZ 46 RK 454 001 – príjem

KZ 46 RK 600, 700, 800 – výdaj

KZ k 31. 12. 2023

21 300,–

KZ na účte 221 AÚ

Vzor č. 2:
Evidencia peňažného fondu
 

   

Suma v €

Kontrola:

účtovníctvo a rozpočtovníctvo

ZS k 1. 1. 2023

70 000,–

ZS na účte 221 AÚ na strane MD.

Tvorba peňažného fondu

25 000,–

Účet 221 AÚ na strane MD.

Čerpanie peňažného fondu

kapitálové výdavky

finančné výdavky

50 000,–

 

Účet 221 AÚ na strane D.

KZ 46 RK 454 002 – príjem

KZ 46 RK 700, 800 – výdaj

KZ k 31. 12. 2023

45 000,–

KZ na účte 221 AÚ

Vzor č. 3:
Uznesenie zastupiteľstva o použití rezervného fondu
 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške .................................... eur na.................................. podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na splátku istiny bankového úveru vo výške ........................ eur podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške................................... eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce ................................................. podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške ............................... eur na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami ..................................... podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške ................................ eur na mimoriadnu okolnosť.............................................. podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške .................................... eur na úhradu záväzkov bežného rozpočtupredchádzajúcich rokov ................................................. podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. .../2023

schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške ................................ eur podľa § 21h zákona č. 365/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ?a z?kon ?.?583/2004 Z.?z. o?rozpo?tov?ch pravidl?ch ?zemnejňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

______________________________
Upozornenie:
Po schválení použitia rezervného fondu alebo peňažných fondov je povinnosťou schváliť aj zmenu rozpočtu podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
______________________________
Účtovanie rezervného fondu a peňažných fondov
Podľa § 40 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "postupy účtovania") sa okrem iného v účtovnej jednotke, ktorá je obcou alebo vyšším územným celkom, na samostatnom analytickom účte účtujú aj prostriedky peňažných fondov.
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, RF - rezervný fond, PF - peňažný fond, 221 F - bankový/analytický účet rezervného fondu, peňažného fondu, 221 - bankový účet bežnej činnosti, AÚ - analytický účet, DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok.
Príklady účtovania:
Obec/VÚC
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály