Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie poplatku za rozvoj od 1. apríla 2024

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V nasledujúcom príspevku sa venujeme účtovaniu poplatku za rozvoj po novele zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj zákonom č. 205/2023 Z.z., ktorá je účinná od 1. apríla 2024.
Obce podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa daňového poriadku. Podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby, dňom právoplatnosti osvedčenia o spôsobilosti nepovolenej stavby. Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.
Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu
kapitálových výdavkov
súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na nasledujúci účel: zariadenia starostlivosti o deti, na účel slúžiaci na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, na účely sociálneho bývania, školy, školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene, miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry, opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.
Podľa citovaného zákona výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala.
Obec môže všeobecne záväzným nariadením určiť, že výnos z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť sa použije v inom katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti obce. Súčasne je obec povinná všeobecne záväzným nariadením určiť spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály