Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie nájomných bytov obstaraných z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Príspevok prináša podrobný prehľad účtovania nájomných bytov obstaraných z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Autorka pani Ing. Urbanová spracovala konkrétne účtovné príklady, s ktorými sa bežne stretnete v rámci vykonávania svojej pracovnej činnosti.

Na základe zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. sa poskytuje na výstavbu bytov úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, Fond PÚO - Fond prevádzky údržby a opráv, FZ - finančné zábezpeky, DHM - dlhodobý hmotný majetok.
Príklady účtovania:
a)
Dlhodobý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
(ďalej len "ŠFRB")
a dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
(ďalej len "MDaV SR")

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

Dlhodobý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania nepripísaný na bankový účet

 1.

Faktúra od dodávateľa za stavebné práce, za obstaranie budovy vrátane technickej vybavenosti (bytovky)

 

 

 

18 000,–

 

042

 

321

 2.

Úhrada faktúry priamo z dlhodobého úveru zo ŠFRB

výpis z dlhodobého úveru

 

 

 

18 000,–

 

321

 

479

 3.

Interný doklad o zapojení príjmov a výdavkov do rozpočtu

a) prijatý úver zo ŠFRB

46

514002

18 000,–

 

 

b) použitie úveru zo ŠFRB

46

7xx

18 000,–

 

 

Dotácia z MDaV SR

 4.

Faktúra od dodávateľa za DHM

 

 

 9 000,–

042

321

 5.

Úhrada faktúry priamo z dotácie z MDaV SR

 

 

 9 000,–

321

357

 6.

Zúčtovanie kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

 

9 000,–

 

 

357

 

 

384

 7.

Interný doklad o zapojení príjmov a výdavkov do rozpočtu

a) prijatá dotácia z MDaV SR   

111

322001

 9 000,–

 

 

b) čerpanie dotácie z MDaV SR 

111

7xx

 9 000,–

 

 

 8.

Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení do užívania...

vlastné zdroje

cudzie zdroje – dotácia z MDaV SR

 

 

 

 

18 000,–

9 000,–

 

 

021

021

 

 

042

042

 9.

Účtovné odpisy – doba odpisovania 30 rokov

náklady z vlastných zdrojov

náklady z cudzích zdrojov

 

 

 

 600,–

 300,–

 

551

551

 

081

081

10.

Zúčtovanie kapitálového transferu z MDaV SR do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s odpismi

 

 

 

300,–

 

384

 

694

Splátka úveru zo ŠFRB

11.

Splátka istiny úveru ŠFRB z bankového účtu

výpis z dlhodobého úveru zo ŠFRB

 

 

 

10,–

 

479

 

261

12.

Splátka istiny úveru ŠFRB z bankového účtu

výpis z bankového účtu 

 

xx

 

821007

 

10,–

 

261

 

221

Splátka úrokov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály