Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie inventarizačných rozdielov, úbytkov a škôd

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Každá účtovná jednotka má povinnosť vykonávať inventarizáciu. V príspevku sa dozviete, ako majú obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie účtovať o inventarizačných rozdieloch, úbytkoch a škodách.
Povinnosť vykonávať inventarizáciu je stanovená zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Podľa § 29 ods. 1 cit. zákona je inventarizácia činnosť, ktorou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Účtovná jednotka, ktorá nevykoná inventarizáciu, si neplní požiadavku preukázateľnosti vedenia účtovníctva.
V praxi sa často zamieňajú pojmy inventúra s inventarizáciou. Inventarizácia je ucelený súbor prác, ktoré na seba nadväzujú. Inventúra predstavuje zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. Preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve zabezpečuje inventúrny súpis.
Inventúrny súpis podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve musí obsahovať tieto údaje:
-
obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
-
deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
-
stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
-
miesto uloženia majetku,
-
meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
-
zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
-
zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
-
odporúčania na posúdenie reál­nosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
-
meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
-
poznámky.
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť vedenia účtovníctva.
Inventarizačnými rozdielmi sú:
-
manko - ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom. Pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
-
prebytok - ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom).
Pri peňažných prostriedkoch a ceninách (poštové známky, kolky, stravné lístky, telefónne karty, ostatné karty) označujeme inventarizačné rozdiely ako schodok a prebytok. Podľa zákona o účtovníctve inventarizáciou rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky overujú, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizačný rozdiel je povinná účtovná jednotka zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.
Pri účtovaní zistených mánk a škôd vzniknuté manko ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu predstavuje úbytok majetku (aktív) a súvzťažne prírastok nákladov (+ N). Predpis (pohľadávka = nárok) náhrady za vzniknuté manká a škody sa účtuje ako prírastok pohľadávky a súvzťažne v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(tzn. predpis náhrady škody a manka voči zamestnancovi MD 335/648 Dal, voči poisťovniam v dôsledku vzniku poistných udalostí MD 378/648 Dal a voči cudzím osobám MD 378/648 Dal).
Prehľad inventarizačných rozdielov a škody na majetku

Manko na dlhodobom majetku, nakúpených zásobách a zásobách vlastnej výroby

Manká a škody:

zavinené,

nezavinené.

Manko sa účtuje ako prírastok nákladov (+ N)– účty 549 – Manká a škody (za prevádzkovú činnosť), 569 – Manká a škody na finančnom majetku (za finančnú činnosť), 549 – Škody za mimoriadnu udalosť (účet 549 – Manká a škody od 1. 1. 2023).

Zavinené manko – známy vinník, vznik predpisu (pohľadávky) voči vinníkovi.

Nezavinené manko – neznámy vinník.

Manko – zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve. Znamená úbytok aktív (– A) a zvýšenie nákladov.

Schodok na peňažných prostriedkoch a ceninách

Pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe (+ A)

Schodok – zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve. Znamená úbytok aktív (– A) a prírastok aktív – pohľadávka.

Prebytok na zásobách vlastnej výroby (ZVV), nakúpených zásobách (materiál a tovar), peňažných prostriedkoch a ceninách

Prebytok zásob vlastnej výroby sa účtuje ako prírastok výnosov – účty z účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob, prebytok nakúpených zásob účet 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, prebytok na peňažných prostriedkoch, ceninách a finančnom majetku účet 668 – Ostatné finančné výnosy.

Prebytok – zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve. Znamená prírastok aktív (+ A) a zvýšenie výnosov.

Prebytok na dlhodobom majetku – odpisovanom

Ako prírastok pasív na účte 384 – Výnosy budúcich období

Prebytok znamená prírastok aktív (+ A) a zvýšenie pasív.

Prebytok na dlhodobom hmotnom majetku neodpisovanom v rozpočtovej organizácii

Ako prírastok pasív na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (v rozpočtovej organizácii obce/VÚC) a účtu 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (v štátnej rozpočtovej organizácii)

Prebytok znamená prírastok aktív (+ A) a zvýšenie zúčtovacieho vzťahu k zriaďovateľovi
(štát, obec/VÚC).

Prebytok na dlhodobom hmotnom majetku – neodpisovanom v obci, príspevkovej organizácii a VÚC

Ako prírastok výnosov na účte 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Prebytok znamená prírastok aktív a zvýšenie výnosov.

Zdroj: opatrenie MF SR č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a opatrenie MF SR č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy (ďalej len „Postupy účtovania“)

Prebytok je vždy prírastkom aktív, účtuje sa ako zvýšenie príslušného aktívneho účtu (strana MD). Zistený prebytok nakúpených zásobách, t.j. materiálu a tovaru, znamená prírastok aktív (strana MD účtov
112 - Mate­riál na sklade, 132 - Tovar na sklade a v predajniach
) a súvzťažne prírastok výnosov na účte
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.
Prebytok zásob vlastnej výroby (t.j. účty
121 - Nedokončená výroba, 122 - Polotovary vlastnej výroby, 123 - Výrobky, 124 - Zvieratá)
znamená prírastok aktív 12x/61x ako prírastok interných výnosov v účtovej skupine 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (v prospech účtov
611 - Zmena stavu nedokončenej výroby, 612 - Zmena stavu zásob polotovarov, 613 - Zmena stavu zásob výrobkov, 614 - Zmena stavu zvierat
).
Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia (podľa § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve). Fyzickú inventúru hmotného majetku možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia (resp. v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia).
Inventarizačnými rozdielmi nie sú:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály