Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2023

Tlačivo daňového priznania je jednotné pre všetky právnické osoby v Slovenskej republike. Pre daňovníkov vo verejnej správe a v územnej samospráve je veľa špecifických postupov pri zdaňovaní príjmov, ktoré vychádzajú z charakteru činnosti, právnej formy a požiadaviek zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Cieľom príspevku je na príklade obce s hlavnou a podnikateľskou činnosťou vypracovať daňové priznanie k dani z príjmov. Ostatné subjekty, ako sú vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie môžu postupovať obdobne.
Tlačivo daňového priznania právnických osôb
Vzor tlačiva je z roku 2022. Pre zdaňovacie obdobie roka 2023 sa tento vzor tlačiva daňového priznania nemení. Tlačivo je verejne dostupné na internetovej stránke www.financnasprava.sk. ­Výhodou je, že obsahuje vytvorené logické kontroly, je možné ho vyplniť aj daňovníkmi, ktorí podajú daňové priznanie v listinnej podobe.
Vzor tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby č.
MF/016108/2022-721
bol vydaný oznámením Ministerstva financií SR č. MF/016141/2022-721, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 15/2022. Uvedené tlačivo daňového priznania sa použije pri podávaní daňového priznania u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie po 31. decembri 2022.
Poučenie na vyplnenie daňového priznania
je vydané oznámením Ministerstva financií SR č. MF/016055/2022-721zverejneným vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 16/2022.
Potvrdenie o podaní daňového priznania
k dani z príjmov (vzor) je vydaný oznámením Ministerstva financií SR č. MF/016136/2022-721 zverejneným vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 17/2022.
Osobitné postavenie mikrodaňovníkov
V daňovom priznaní právnických osôb sa od roku 2022 prvýkrát uplatnili zvýhodnené ustanovenia pre daňovníkov, ktorí sú definovaní ako mikrodaňovníci. V roku 2023 sa splnenie podmienok byť mikrodaňovníkom posudzuje bez zmeny pravidiel.
Podľa § 2 písm. w) ZDPmikrodaňovníkom je daňovník, ktorý je právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom (suma je 49 790 eur);
mikrodaňovníkom nie je daňovník:
1.
ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
2.
na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
3.
ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Z uvedeného vyplýva, že ak by zdaniteľné príjmy (výnosy) boli v sume neprevyšujúcej 49 790 eur, ale obec by mala napríklad majetkovú účasť v založenej spoločnosti (s. r. o, a.s.) a vykonávala by tzv. kontrolované transakcie - nejde o mikrodaňovníka.
Kontrolovaná transakcia [§ 2 písm. ab) ZDP]
Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je
právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.
Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. Ako príklady uvádzam: poskytovanie služieb, nájomné zmluvy, dodanie tovarov a výrobkov, pôžičky, predaj majetku a podobne.
Daňové výhody mikrodaňovníka:
-
zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku,
-
zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty,
-
možnosť tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými opravnými položkami,
-
použitie 15 % sadzby dane z príjmov (Poznámka: Sadzbu dane vo výške 15 % použije aj ten, kto má zdaniteľné príjmy do limitu 49 790 eur, avšak nespĺňa definiciu mikrodaňovníka.)
Po splnení uvedených podmienok sa mikrodaňovník označí v daňovom priznaní na strane 1. Pre obce, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ustanovenia o mikrodaňovníkovi nie sú prakticky použiteľné, uvedené výhody by nevedeli vôbec použiť. Ak by obec sama vykonávala podnikateľskú činnosť a môže, ale aj nemusí byť závislou osobou, ale nevykonáva kontrolované transakcie, pričom jej zdaniteľný príjem je v ustanovenom limite - môže byť mikrodaňovníkom. Jej výhody vyplývajúce zo ZDP sú však zanedbateľné. Ustanovenia o mikrodaňovníkovi sú hlavne pre malé subjekty v podnikateľskom prostredí.
Charakteristika daňovníka pre tento príspevok
Daňovníkom je obec, ktorej hlavná činnosť je ustanovená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Obec vykonáva podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podnikateľská činnosť je ustanovená na základe živnostenského oprávnenia (maloobchod).
Základ dane
Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.
Podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP sa pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia (ďalej len "VH").
Ako správne zistiť výsledok hospodárenia v účtovníctve
Uvádzame úpravu z postupov účtovania pre územnú samosprávu. Ustanovenie v § 11 - Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve uvádza postup takto:
Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov
z činnosti, ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov, sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 - Výnosy a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 - Náklady okrem účtov 591 - Splatná daň z príjmov a 595 - Dodatočne platená daň z príjmov.
Z uvedeného vyplýva, že ak by obec v priebehu roka účtovala na účtoch daní svoju povinnosť, tieto účty sa do nákladov nezapočítajú; dôvodom je skutočnosť, že zaplatená daň nikdy nemôže znižovať výsledok hospodárenia pred zdanením.
Východiskové údaje z účtovníctva:
Sumy sú uvedené v eurách

Rok 2023

Výnosy

Náklady

Výsledok hospodárenia

DP –
Tabuľka C1

VH z hlavnej činnosti

1 000 000

995 000

5 000

riadok 2

VH zo zdaňovanej (podnikateľskej činnosti)

24 500

 22 000

2 500

riadok 3

Spolu

 

 

7 500

riadok 1

Požiadavky na účtovníctvo:
-
časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
-
rezervy - účtovné a daňové,
-
opravné položky - účtovné a daňové,
-
oprava chýb minulých období v súlade s postupmi účtovania,
-
vytváranie analytických účtov na účely zistenia základu dane.
Tabuľka C1
- Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, účtujúcim v
sústave podvojného účtovníctva
. Údaje v tabuľke C1 sa vypĺňajú u daňovníka účtujúceho podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
Riadok 1:
Uvádza sa VH pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Riadok 2:
Uvádza sa VH pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti.
Riadok 3
: Uvádza sa VH pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Riadok 4:
Uvádza sa suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona, t.j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený v tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.
Riadok 5:
Uvádza sa suma príjmov z nájomného a reklám pred zdanením vrátane príjmov z reklám oslobodených od dane podľa § 13 ods. 1 písm. g) ZDP. Údaj má len informatívny charakter pre účely správcu dane.
Riadok 6:
Uvádza sa celková suma výnosov z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti.
Vyplnenie tabuľky C1 podľa zadania:

Riadok

 

1

7 500

2

5 000

3

2 500

4

výpočet zisku z predaja (§ 17 ods. 16)

5

ak bol príjem z nájomného a reklamy

6

1 024 500

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

100

Výsledok hospodárenia pred zdanením [§ 17 ods. 1 ZDP (zisk +, strata –)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť – r. 3 tabuľky F alebo r. 1 tabuľky C1 alebo r. 1 tabuľky C2 alebo r. 3 tabuľky G2) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť – r. 4 tabuľky G3).

V riadku 100 sa u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva uvedie
výsledok hospodárenia pred zdanením
zistený v účtovníctve (zisk alebo strata). Ak je výsledkom hospodárenia zisk alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-).
Na riadku 100 vykazuje daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie účtujúci:
a)
v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia v úhrne z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti uvedený v tabuľke C1 na riadku 1,
b)
v sústave jednoduchého účtovníctva rozdiel príjmov a výdavkov v úhrne z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti uvedený v tabuľke C2 na riadku 1.
VH pred zdanením na r. 100 je 7 500 €.
POLOŽKY ZVYŠUJÚCE VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

110

Sumy, ktoré neoprávnene skrátili príjmy, vrátane rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP a sumy nepeňažných plnení, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100.

V riadku 110
sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných a finančných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch (§ 17 ods. 5 ZDP), ak nie je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100.
______________________________
Poznámka:
-
Závislé osoby - blízke osoby, ekonomické, personálne alebo iné prepojenie § 2 písm. n) ZDPsa uvádzajú na prvej strane
-
k r. 100 treba vyplniť tabuľku I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona;
-
vedenie transferovej dokumentácie - novela zákona pre rok 2023 dáva povinnosť uviesť významné kontrolované transakcie - štruktúrované tlačivo na www.financnasprava.sk je určené pre skrátenú dokumentáciu.
______________________________
Pozn.: Bližšie sme sa k téme venovali v príspevku uverejnenom v predchádzajúcom vydaní časopisu.
______________________________
Obec nemala kontrolované transakcie so spriaznenými osobami. Preto položku zvyšujúcu základ dane neuvádza.
Nepeňažné plnenia podľa § 17 ods. 20 a 21 ZDP
Ustanovenie § 17 ods. 20 a 21 ZDP
(20) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci prenajatej na základe nájomnej zmluvy alebo iného užívacieho vzťahu, (ďalej len "nájomná zmluva") a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom alebo užívateľom podľa osobitného predpisu (ďalej len "nájomca"), po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom
a)
bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník prenajatej veci zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b)
došlo k skončeniu nájomnej zmluvy; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).
(21) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.
Položka č. 1:
Obec prenajala budovu podnikateľovi v roku 2020. V nájomnej zmluve dala súhlas na vykonanie technického zhodnotenia, a to prestavbu priečok (vybudovanie troch kancelárií). V roku 2023 prišlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy. Podnikateľ nepredal technické zhodnotenie ani ho neodstránil. Obec nadobudla technické zhodnotenie a zaúčtovala ho na účtoch MD 042/D 384, teda súvahovo. Daňová zostatková cena technického zhodnotenia je 10 000 eur. Obec ho uvedie na r. 110.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály