Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Spôsob účtovania výsledkov inventarizácie

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Účtovanie inventarizácie v rozpočtových a príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, obciach a vyšších územných celkoch upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“). V článku sa dozviete, ako účtovať výsledky inventarizácie.

Postupy účtovania obsahujú ustanovenia týkajúce sa procesu inventarizácie, a to: vykonanie inventarizácie časového rozlíšenia, účtovanie inventarizačných rozdielov, vykonanie inventarizácie rezerv, vykonanie inventarizácie opravných položiek k majetku, účtovanie o rozdieloch pri záväzkoch. Všetky tieto ustanovenia je potrebné dodržiavať pri účtovaní výsledkov inventarizácie.
Cieľom inventarizácie je preukázať, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnému stavu.
Inventarizácia zahŕňa:
-
zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov - aktív a pasív a následné zapísanie stavov do inventárnych súpisov,
-
porovnanie zistených stavov s účtovným stavom - vyčíslenie inventarizačných rozdielov,
-
zistenie príčin inventarizačných rozdielov - určenie zodpovedných pracovníkov,
-
rozhodnutie o vysporiadaní inventarizačných rozdielov,
-
zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,
-
posúdenie ocenenia majetku v účtovníctve,
-
inventarizačný rozdiel a jeho vysporiadanie.
Za inventarizačný rozdiel sa považuje:
Ak je zistený skutočný stav nižší ako evidovaný účtovný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno preukázať účtovným dokladom, v tomto prípade ide o schodok (u cenín a pokladnice), resp. o manko (pri majetku).
Ak je zistený skutočný stav vyšší ako evidovaný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno preukázať účtovným dokladom, ide o prebytok.
Zistené inventarizačné rozdiely je nutné posúdiť a zistiť príčiny ich vzniku. Zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. vyplýva jednoznačná požiadavka a povinnosť vyúčtovať zistené inventarizačné rozdiely ešte do účtovného obdobia, s ktorým súvisia a kvôli ktorému sa inventarizácia vykonávala.
Postupy účtovania upravujú jednotlivé časti procesu inventarizácie takto:
Vykonanie inventarizácie časového rozlíšenia (§ 6 ods. 5 Postupov účtovania)
Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlišovania. Z uvedeného vyplýva, že výdavok a príjem je vždy spojený s pohybom finančných prostriedkov, zatiaľ čo náklad a výnos so znížením a zvýšením ekonomických úžitkov.
______________________________
Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým vecne a časovo súvisia. Ak má túto zásadu dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.
______________________________
Na účty časového rozlíšenia sa účtujú len tie účtovné prípady, pri ktorých sú splnené tri podmienky:
-
je známy ich vecný obsah,
-
je známa suma,
-
je určené obdobie, ktorého sa týkajú.
Účtovanie inventarizačných rozdielov (§ 13 Postupov účtovania)
Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov s výnimkou:
-
schodku peňažných prostriedkov a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe,
-
chýbajúcich cenných papierov, ktorých úbytok sa vykáže na analytickom účte cenné papiere v umorovacom konaní, ak sa začne umorovacie konanie,
-
prebytku dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu
384 - Výnosy budúcich období
v reálnej hodnote.
Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy.
Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
.
Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.
Inventarizačné rozdiely nakupovaných zásob sa účtujú nasledovne:
-
manká na účet
549 - Manká a škody
-
prebytky na účet
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
-
na ťarchu účtu
504 - Predaný tovar
sa účtujú úbytky tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov
-
v prospech účtu
504 - Predaný tovar
, ak možno preukázať, že prebytok tovaru vznikol nesprávnym zaúčtovaním predaného tovaru.
Inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby sa účtujú nasledovne:
-
manká na účet
549 - Manká a škody
-
prebytky na účty účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
Inventarizačné rozdiely dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtujú nasledovne:
-
manko na účet
549 - Manká a škody
,
-
prebytok dlhodobého nehmotného a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu majetku a v prospech účtu
384 - Výnosy budúcich období
v reprodukčnej obstarávacej cene, teda bez vplyvu na výsledok hospodárenia,
-
prebytok neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu majetku a v prospech účtu
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
, teda s vplyvom na výsledok hospodárenia, v účtovnej jednotke, ktorou je obec, vyšší územný celok, príspevková organizácia,
-
prebytok neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku sa účtuje na ťarchu účtu majetku a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály