Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Postupy účtovania pre obce a ROPO od 1. januára 2024

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo 7. decembra 2023 opatrenie č. MF/014915/2023-361, ktorým sa od 1. januára 2024 mení a dopÍňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. V tomto článku si v krátkosti a stručne rozoberieme zmeny v jednotlivých paragrafoch.
§ 14 Zásady pre tvorbu a použitie rezerv
V odseku 9, ktorý definuje, na aké účely sa vytvárajú rezervy sa v písm. c) doplnili aj
náklady súvisiace so sanáciou environmentálnej záťaže
.
§ 19 Účtovanie dotácií, príspevkov, rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov
V odseku 17 prvá veta znie:
"Transfer prijatý účtovnou jednotkou od subjektu, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 - Účty v bankách a v prospech účtu 372 - Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy."
V odseku 19 sa na konci pripája veta, ktorá určila účtovanie odvod financií z príjmových účtov rozpočtových organizácií:
"Odvod rozpočtových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia, sa účtuje na ťarchu účtu 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa súvzťažne s účtom 223 - Príjmový rozpočtový účet."
§ 24 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní cenných papierov
Za odsek 7 sa vkladá úplne nový odsek 8. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
"Zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje ako zníženie hodnoty v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 564 - Náklady na precenenie cenných papierov. Pri zvýšení hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov."
§ 27 Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku
V odseku 1 sa definujú náklady, ktoré nevstupujú do obstarávacej ceny majetku:
"Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním majetku nie sú
a)
úroky, ak sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky do času uvedenia obstarávaného majetku neúčtujú ako súčasť obstarávacej ceny,
b)
kurzové rozdiely,
c
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály