Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytovanie preddavkov v samospráve

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Subjekty verejnej správy, územnej samosprávy, ako aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďované obcami, mestami či vyššími územnými celkami musia postupovať pri poskytovaní preddavkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Článok je zameraný na účtovanie preddavkov obcami, ako aj ňou zriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami.
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy") uvádza v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 podmienky k poskytovaniu preddavkov (t.j. zálohových či proforma platieb). Tie sa povinne vzťahujú na všetky subjekty verejnej správy a tiež na subjekty územnej samosprávy, a to aj na rozpočtové či príspevkové, alebo preddavkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta alebo vyššieho územného celku.
Obce a rozpočtové/príspevkové organizácie (ďalej len "ROPO") používajú verejné prostriedky v súlade so svojím rozpočtom a so zachovaním zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti ich použitia. Štatutárny orgán obce/ROPO je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v jeho rozpočte.
Pri používaní verejných prostriedkov dochádza často k situáciám, kedy sa tieto prostriedky neuvoľňujú z rozpočtu v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov tovarov, služieb a prác (napr. úhrady faktúr po dodávkach tovarov, prác a služieb alebo po vykonaní opráv, po realizácii investičných akcií a pod.). Prax prináša situácie, keď obce/ROPO poskytujú v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov zmluvnému partnerovi preddavky z verejných prostriedkov.
Aj úhrada v plnej výške za tovar, majetok, službu alebo výkon sa definuje ako preddavková platba, a teda príjem služby, majetku, tovaru či výkonu je podmienený poskytnutím verejných prostriedkov formou preddavku (okrem výnimiek, ktoré uvádzam nižšie). Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy stanovuje, že pred poskytnutím preddavku (okrem výnimiek uvedených nižšie) sa musí uzatvoriť zmluva.
Výnimky v zmysle rozpočtových pravidiel, kedy nie je potrebné uzatvárať na poskytnuté preddavky zmluvu:
-
úhrada za energie,
-
úhrada za vodu,
-
úhrada za plyn,
-
úhrada za knihy, časopisy,
-
úhrada za periodiká,
-
úhrada za pohonné látky,
-
úhrada nájomného.
Pri týchto výdavkoch sa teda neuplatňuje povinnosť zmluvného zabezpečenia poskytovania preddavkov, povinnosť vyúčtovania do konca kalendárneho roka, a ani povinnosť v súvislosti s poskytnutím preddavku najviac na obdobie troch mesiacov. Obce, ako aj ROPO v jej zriaďovateľskej pôsobnosti nemajú právo na rozšírenie okruhu preddavkov, ktoré by boli poskytované bez zmluvného zabezpečenia formou internej smernice či príkazu.
Všetky ostatné platby formou preddavku musia byť:
-
zabezpečené zmluvou pred poskytnutím preddavku,
-
účtované cez účet 314 - Poskytnuté preddavky,
-
vyúčtované do konca roka, v ktorom sa poskytol preddavok,
-
zabezpečené tak, aby do troch mesiacov od poskytnutia preddavku sme dostali aj službu/tovar/majetok/výkon alebo podobne,
-
subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov, poskytovanie preddavkov subjektmi verejnej správy podľa osobitných predpisov nie je dotknuté.
______________________________
Odporúčanie
Poskytovať preddavky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy najviac na obdobie troch mesiacov, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a finančne ich vysporiadať najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.
______________________________
Poskytnutie a zúčtovanie zálohy na služby v hotovosti

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

Poskytnutie preddavku na služby v hotovosti

314

211

2.

Vyúčtovanie preddavku na základe súpisu vykonaných prác

321

314

V prípade úhrady nedoplatku v zmysle súpisu vykonaných prác súvisiacich s poskytnutím služby bude účtovanie nedoplatku z rozpočtového účtu príspevkovej organizácie nasledovné:

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

Nedoplatok uhradený z výdavkového rozpočtového účtu organizácie

321

222

Príklad č. 1:
Rozpočtová organizácia obce má uzatvorenú zmluvu na spravovanie svojej budovy, pričom v priebehu mesiaca bola do podateľne namiesto riadnej faktúry doručená zálohová faktúra. Akým spôsobom treba vzniknutú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály