Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Podpisovanie uznesení, VZN a zápisnice

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Starosta má podľa zákona podpisovať zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (aj zápisnicu bez prijatého uznesenia) alebo podpisuje len prijaté nariadenia/uznesenia (ako súčasť zápisnice)? Nie je mi to z § 12 a 13 zákona o obecnom zriadení úplne jasné.

Príslušnou právnou úpravou sú ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), pričom treba pri podpisovaní dokumentov obce rozlíšiť dva aspekty:
-
osobitné pravidlá, ktoré upravujú podpisovanie rozhodovacích výstupov z rokovania obecného zastupiteľstva,
-
všeobecné pravidlá, ktoré upravujú konanie v mene obce vo všetkých ostatných prípadoch.
Podpisovanie nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva
Zákon o obecnom zriadení upravuje podpisovanie týchto dokumentov ustanoveniami, ktorých aplikácia má veľmi významné účinky.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva

(10) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

§ 13

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Účel pravidla v § 12 ods. 10 zákona o obecnom zriadení je zrejmý z jeho obsahu - časovo ohrani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály