Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou od 1. januára 2023

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Príspevok prináša podrobný prehľad účtovania dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol obstaraný vlastnou činnosťou, pričom sa berie do úvahy aktuálne platná legislatíva od 1. januára 2023. Teoretické rozpracovanie danej problematiky je v článku doplnené o množstvo praktických príkladov.

Podľa § 26 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "postupy účtovania") sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny
04 - Obstaranie dlhodobého majetku
a v prospech účtu
623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
, alebo účtu
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
. Ak boli aktivované náklady hradené z bežného transferu od zriaďovateľa, ktorý bol podľa § 19 postupov účtovaniazúčtovaný do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s výdavkom, zúčtovaný bežný transfer sa preúčtuje vo vecnej a v časovej súvislosti s účtovaním aktivácie na ťarchu účtu
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
súvzťažne s účtom
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizá­ciou obce alebo rozpočtovou organizáciou vyššieho územného celku, alebo príspevkovou organizáciou obce alebo príspevkovou organizáciou vyššieho územného celku. Ak boli aktivované náklady hradené z bežného transferu od iných subjektov ako od zriaďovateľa, vo vecnej a v časovej súvislosti s aktiváciou nákladov sa účtuje vo výške zúčtovaných transferov v prospech účtu
384 - Výnosy budúcich období
a na ťarchu účtu výnosov v účtovej skupine
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
, na ktorých bolo zúčtovanie transferov zaúčtované.
Príklady aktivácie dlhodobého hmotného majetku
Vysvetlivky: KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, 6xx - bežné výdavky, 7xx - kapitálové výdavky.
Obec - Príspevková organizácia
Aktivácia dlhodobého majetku - obstaranie budovy vlastnou činnosťou a čiastočne dodávateľským spôsobom z vlastných prostriedkov
 

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

1.

Faktúra od dodávateľa za stavebné práce

 

 

20 000,–

042

321

2.

Úhrada faktúry za stavebné práce z bankového účtu

41

7xx

20 000,–

321

221

3.

Faktúra od dodávateľa za materiál vrátane nákladov
na prepravu

– spôsob A účtovania zásob

 

 

 

5 000,–

 

112

 

321

4.

Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu

41

6xx

 5 000,–

321

221

5.

Spotreba materiálu na stavbu.

Aktivácia spotrebovaného materiálu.

 

 

 4 000,–

4 000,–

501

042

112

624

6.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály