Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola pokladničnej hotovosti v rámci kontrolnej činnosti

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Cieľom príspevku je poukázanie na výkon kontrolnej činnosti v oblasti pokladničnej agendy (v rámci overenia účtovného a skutočného stavu, resp. dodržania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vzhľadom na stav pokladničnej hotovosti v zmysle hlavnej knihy, pokladničnej knihy v predmetný deň a zostatku pokladničnej hotovosti – bankoviek a mincí vo fyzickej forme).

Uvedený typ kontroly je v praxi samosprávy spravidla náhodný (tematický) a vykonávaný podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ako riadna kontrola (podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na predmetný polrok účtovného roka). Alternatívu predstavuje využitie inštitútu finančnej kontroly na mieste podľa ustanovenia § 9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite"). Tiež treba upozorniť, že hlavný kontrolór obce (resp. miestny kontrolór mestskej časti alebo hlavný kontrolór mesta) vždy postupuje pri tejto kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite a nepoužíva v praxi zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Je vhodné dodať, že kontrolný orgán môže podľa zákona o finančnej kontrole a audite začať samotnú kontrolu až v deň výkonu kontrolu a v tento deň ju aj oznámiť povinnej osobe (kontrolovanému subjektu). Vtedy musí povinne oznámiť cieľ kontroly pri začatí kontroly ­ihneď (pozn. autora: neoznámi výkon kontrolnej činnosti a jej zámer vopred, napríklad písomne alebo ­e-mailom, resp. osobne).
Pri kontrole v oblasti pokladničnej agendy sa preveruje najmä:
1.
súlad účtovného a skutočného stavu pokladničnej hotovosti,
2.
správnosť vedenia fyzickej hotovosti (mincí a bankoviek),
3.
evidencia v pokladničnej knihe (najmä chronologicky, zápismi, ktoré časovo a vecne súvisia s predmetnou hotovosťou),
4.
pohyb pokladničnej hotovosti,
5.
vedenie príjmových a výdavkových pohybov v pokladnici spoločne alebo oddelene (podľa rozhodnutia štatutára alebo internej smernice, či sporadicky),
6.
riadne podpísanie dohody o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (pre zamestnanca/zamestnankyňu úseku pokladnice a tiež aj pre zástupcu/zástupkyňu v čase neprítomnosti),
7.
inventarizovanie ­pokladničnej hotovosti (napr. každý polrok, štvrťrok a podobne, čo môže upraviť interná smernica subjektu územnej samosprávy),
8.
dodržiavanie internej smernice o pokladničnej hotovosti (ak je k dispozícii), resp. smernice o vedení účtovníctva alebo smernice o obehu účtovných dokladov.
V rámci novelizovaného zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1. januára 2022 vrátane) už nie je potrebné, aby účtovný doklad obsahoval účtovnú predkontáciu (účtovný zápis prostredníctvom syntetických účtov na strane Má dať a Dal).
Pri kontrole je vhodné odporučiť kontrolným orgánom využitie mincovky (tabuľkový prehľad nominálnych hodnôt). Kontrolou sa teda zistí (a následne preukáže) fyzický stav v pokladnici v daný kontrolný deň. Uvedený údaj sa porovnáva s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály