Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (III. časť)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V nasledujúcom príspevku pokračujeme v seriáli o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráve a zameriame sa na metódy konsolidácie predstavujúce postupy, prostredníctvom ktorých sa vytvorí z individuálnych účtovných závierok konsolidovaného celku konsolidovaná účtovná závierka.
Definovanie metód konsolidácie a ich použitie ustanovuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v z. n. p. (ďalej len "opatrenie").
Metódy konsolidácie podľa § 4 opatrenia:
-
metóda úplnej konsolidácie
-
metóda podielovej konsolidácie
-
metóda vlastného imania
Metódou úplnej konsolidácie sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú dcérske účtovné jednotky všetkých právnych foriem, teda rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti.
Metódou podielovej konsolidácie sa do konsolidovanej účtovnej závierky zahŕňajú spoločné účtovné jednotky, ktorými môžu byť iba obchodné spoločnosti.
Metódou vlastného imania sa konsolidujú podiely na pridružených účtovných jednotkách, ktorými môžu byť iba obchodné spoločnosti.
______________________________
Uvedené jednoznačné priradenie metód konsolidácie k typom účtovných jednotiek konsolidovaného celku má jednu alternatívu. Spoločné účtovné jednotky môžu byť do konsolidovanej účtovnej závierky zahrnuté nielen metódou podielovej konsolidácie, ale aj metódou vlastného imania.
______________________________
Metóda konsolidácie sa zmení, ak sa zmení štruktúra konsolidovaného celku, napríklad dcérska účtovná jednotka sa predajom podielov stane pridruženou účtovnou jednotkou.
Súčasti metódy úplnej konsolidácie a metódy podielovej konsolidácie:
-
konsolidácia kapitálu, pri ktorej sa vysporiada účtovná hodnota podielov materskej účtovnej jednotky na dcérskej účtovnej jednotke s tou časťou majetku a záväzkov dcérskej účtovnej jednotky verejnej správy, ktorá na tieto podiely pripadá,
-
konsolidácia pohľadávok a záväzkov, pri ktorej sa vylúčia všetky vzťahy v rámci konsolidovaného celku, ktoré majú charakter zúčtovacích vzťahov, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku, pôžičkových vzťahov, transferových vzťahov a časového rozlíšenia na strane aktív a pasív,
-
konsolidácia výsledku hospodárenia, pri ktorej sa vylučuje kladný alebo záporný výsledok hospodárenia z operácií v rámci konsolidovaného celku,
-
konsolidácia nákladov a výnosov, pri ktorej sa vylúčia všetky náklady a výnosy z operácií v rámci konsolidovaného celku.
Súčasti metódy vlastného imania:
-
konsolidácie kapitálu,
-
konsolidácie výsledku hospodárenia v položkách majetku.
Prvá konsolidácia kapitálu sa vykonáva ku dňu obstarania podielov, pričom podiel na majetku a záväzkoch dcérskej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti), spoločnej účtovnej jednotky alebo pridruženej účtovnej jednotky sa zistí z priebežnej účtovnej závierky týchto účtovných jednotiek, zostavenej ku dňu obstarania podielov. V prípade, že priebežná účtovná závierka nie je k dispozícii, realizuje sa matematické odvodenie z ich individuálnych účtovných závierok zostavených k najbližšiemu dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Z technického hľadiska delíme konsolidačné operácie na:
-
jednostranné eliminácie
- ide o eli­minácie, ktoré sa neodsúhlasujú, pretože sa vykazujú iba v jednej individuálnej účtovnej závierke, napríklad rezerva alebo opravná položka vykázaná z transakcie s inou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku,
-
dvojstranné eliminácie
- ide o eliminácie, ktoré sa odsúhlasujú a predstavujú vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku za oblasť pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov,
-
konsolidácia kapitálu
- ide o eliminácie týk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály