Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Interné predpisy, proces spracovania a kontrolné zistenia

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Interné predpisy sú často predmetom následných kontrol (či už hlavným kontrolórom obce alebo mesta, vyššieho územného celku) alebo kontrol Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Príspevok je venovaný právnej sile interných predpisov ako vnútorných aktov riadenia, charakteru interných predpisov, ich zverejňovaniu a častým otázkam zamestnancov obecných úradov, škôl, zariadení a organizácií v územnej samospráve. Obsahuje aj prehľad častých kontrolných zistení pri kontrole.

Pri interných predpisoch subjektu územnej samosprávy platí, že tieto predpisy:
1.
predstavujú vnútornú normotvorbu subjektu územnej samosprávy,
2.
majú charakter aktov riadenia a metodiky, či postupu všetkých zamestnancov alebo vybraného okruhu zamestnancov,
3.
majú nižšiu právnu silu ako samotný osobitný predpis (t.j. zákon),
4.
nie sú iba vnútorné smernice alebo poriadky,
5.
nesmú byť iba skopírované texty zákonov a ich normatívnych právnych aktov,
6.
sa spravidla číslujú a povinne sa k nim uvádza ich účinnosť a okruh pôsobnosti,
7.
majú nadväzovať na organizačnú štruktúru/organizačný poriadok.
V podmienkach subjektov územnej samosprávy - obcí, škôl, zariadení, príspevkových a rozpočtových organizácií sa spravidla vydávajú tieto druhy predpisov:
a)
smernica
- predpis metodického, organizačného alebo riadiaceho charakteru, ktorého cieľom je vymedziť metódy, prostriedky, spôsob, formu a postupy vykonávania určitých činností alebo procesov, spravidla jednej agendy (pozn. autora: najmä smernica o vedení účtovníctva, o obehu účtovných dokladov, odpisový plán, smernica o vedení motorových vozidiel, smernica o cestovných náhradách, smernica o reprezentačných a propagačných výdavkoch a pod.),
b)
poriadok
- predpis organizačného a riadiaceho charakteru, ktorým sa vymedzujú základné pravidlá riadenia spravidla vo sfére pracovnoprávnej oblasti, resp. v oblasti registratúry (napr. pracovný poriadok, poriadok odmeňovania, registratúrny poriadok a podobne),
c)
opatrenie
- akt informatívno-riadiaceho charakteru, ktorého cieľom je oboznámiť/upovedomiť konkrétne organizačné útvary obecného úradu s výstupmi riadiaceho charakteru (napríklad opatrenie k dochádzke zamestnancov, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, k teplote na pracovisku zamestnávateľa, k hygienickým pravidlám alebo opatrenie na zamedzenie disponovania s hotovosťou nad určenú sumu, pokladničné limity a pod.),
d)
príkaz štatutára
- interný akt riadiaceho charakteru, ktorým sa spravidla jednorazovo, adresne a termínovo zaväzujú podriadení zamestnanci alebo organizačné zložky úradu na plnenie presne stanovených úloh alebo cieľov v konkrétne určenom prípade a na konkrétny účel (napríklad príkaz štatutára k vykonaniu inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov, príkaz na mimoriadnu inventarizáciu pokladničnej hotovosti, príkaz na prácu nadčas zamestnancov, príkaz pre zamestnancov k disponovaniu s darmi a podobne),
e)
zásady
- predpis vzťahujúci sa na úrad i na zriadené organizácie v pôsobnosti obce, mesta či vyššieho územného celku a upravujúci zásadnú oblasť, ktorá nie je často menená osobitnými predpismi a vzťahuje sa k nakladaniu s verejným majetkom (zásady hospodárenia s majetkom obce, zásady konania o sťažnostiach a pod.).
Základné spracovanie interného predpisu, kontrolné zistenia
Interný predpis je spracovaný vždy podľa aktuálneho právneho stavu, pričom žiaden právny predpis neurčuje celkový rozsah povinných interných predpisov. Osobitné predpisy (zákony) však často uvádzajú, že subjekt územnej samosprávy má povinnosť mať spracovaný na vlastné podmienky interný predpis.
Medzi povinné interné predpisy napríklad patria:
1.
odpisový plán/poriadok,
2.
smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti,
3.
smernica o vybavovaní sťažností,
4.
smernica o vedení účtovníctva,
5.
registratúrny plán a registratúrny poriadok.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály