Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (3. časť)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V októbrovom čísle prinášame pokračovanie seriálu. Príspevok ďalej rozvíja tému účtovania v účtových skupinách 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný.

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Na účte
029
sa účtuje napríklad
technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
[zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov")] a obnova kultúrnej pamiatky podľa osobitného predpisu (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov). Na tomto účte sa účtuje aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise vykonané a odpisované nájomcom.
Účtovanie na účte 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Príklad č. 1

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za ostatný dlhodobý hmotný majetok

 

042

321

2.

Úhrada faktúry

7xx

321

22x

3.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

 

357

354

 

384

355

4.

Zaradenie do užívania

 

029

042

5.

Odpisy

 

551

089

6.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

 

384

355

 

694

692

Príklad č. 2

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za:

−  technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako suma 1 700 €

−  obnovu kultúrnej pamiatky

−  technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako suma 1 700 € vykonané a odpisované nájomcom

 

042

321

2.

Úhrada faktúry

7xx

321

22x

3.

Zaradenie do užívania

 

029

042

Na účte
029
sa účtuje podľa § 21 ods. 3 písm. e) postupov účtovaniaaj
technická rekultivácia
.
Technická rekultivácia
je dlhodobým hmotným majetkom,
ak nie je súčasťou obstarávacej ceny iného
dlho­dobého hmotného majetku. Súčasťou technickej rekultivácie môžu byť
len stavby
, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie [napríklad zabezpečia dostupnosť k terénu (pozemku), na ktorom sa má technická rekultivácia vykonať]. Technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis [zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - napríklad ide o odstránenie následkov zdevastovania pozemkov, na ktorých prebiehala ťažba alebo sa na nich ukladali odpady].
Technická rekultivácia v súlade so zákonom o dani z príjmovje samostatný druh hmotného majetku a zahŕňa výdavky
na úpravu pozemku
rekultivačného charakteru, ako napríklad terénne úpravy, zrovnanie povrchu pri určitých terénnych nerovnostiach územia, odstránenie následkov vodnej erózie, odstránenie následkov zdevastovania pôdy ťažbou, uskladnením odpadov alebo po stavebnej činnosti (zvyškov stavebných materiálov).
Ak výdavky na technickú rekultiváciu (terénne úpravy) súvisia s
obstaraním dlhodobého hmotného majetku
, potom tieto výdavky sú súčasťou obstarávacej ceny tohto majetku do času jeho uvedenia do užívania a takéto výdavky sa klasifikujú v kapitálových výdavkoch.
Príklad č. 3:
Účtovná jednotka na svojom pozemku zriadila
skládku odpadu
(splnila podmienky zákona č. 223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Skládka sa prevádzkuje niekoľko rokov. Účtovná jednotka vie, že po naplnení kapacity skládky bude musieť vynaložiť prostriedky na technickú rekultiváciu. Na technickú rekultiváciu tvorí rezervu ako náklad. V tomto prípade technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, pretože má výsledkový vplyv a uhrádza sa z
bežných výdavkov
.
Príklad č. 4:
Účtovná jednotka si obstarala
staršiu stavbu
mimo zastavaného územia, ktorú chce prebudovať na sociálne zariadenie pre seniorov. Okolie budovy si vyžaduje zemné úpravy, postavenie prístupovej dočasnej komunikácie, odstránenie nepoužiteľnej časti budovy a podobné práce. Vynaložené náklady majú charakter technickej rekultivácie a vstupujú do obstarávacej ceny budovy a uhrádzajú sa z
kapitálových výdavkov
.
Účtovanie technickej rekultivácie

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za zemné úpravy

 

042

321

2.

Úhrada faktúry za zemné úpravy

7xx

321

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály