Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

V príspevku sa zameriame na podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktoré majú byť stanovené podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). Upozorníme na chyby, ktoré obce robia pri vydávaní VZN a na ktoré ich upozorňujú protestom prokurátori.

Obec môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Upozornenie: Z uvedenej legislatívnej úpravy nevyplýva, že podmienkou poskytnutia dotácie podľa § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy JE vydanie VZN.

Podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy právnickej osobe okrem právnickej osoby založenej obcou a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Upozornenie: Z uvedenej legislatívnej úpravy vyplýva, že podmienkou poskytnutia dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy JE vydanie VZN.

Podmienky poskytovania dotácií vo VZN musia byť určené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vo VZN by mali byť ustanovené zá­kladné a zásadné podmienky, ktoré musia splniť všetci žiadatelia o poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na vecné vymedzenie, účel poskytnutia a výšku dotácie.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy určuje KOMU a na aký ÚČEL sa môže dotácia poskytnúť:

KOMU

ÚČEL

LEGISLATÍVNA ÚPRAVA

právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec

na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce

§ 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

inej obci alebo VÚC

v prípade, že iná obec alebo VÚC vykonáva niektoré úlohy pre obec alebo že ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na jej území

§ 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce

na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti za podmienok stanovených VZN

 

§ 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovuje jedinú podmienku poskytnutia dotácie v § 7 ods. 7; podľa tohto ustanovenia právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Ďalšiu podmienku poskytnutia dotácie určuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), podľa § 19 ods. 16 žiadateľovi o dotáciu možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak tento je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadate­ľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

Upozornenie: Ostatné podmienky, špecifické a upravené na vlastné podmienky samosprávy si stanoví samotná obec vo svojom VZN.

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN obce je normatívny právny akt, ktorý nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Normotvornú právomoc obce teda limitujú Ústava SR a zákony, čo sa premieta do § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), z ktorého vyplýva, že obec nemôže uplatňovať svoju normotvornú právomoc v neobmedzenej miere. Pri vydávaní VZN je viazaná zákonnou úpravou, ktorú nemôže svojvoľne meniť.

Podmienky pre vydávanie VZN v § 6 zákona o obecnom zriadení nepripúšťajú preberanie zákonnej úpravy do VZN. VZN nemajú obsahovať doslovný prepis zákonnej úpravy, pretože zastupiteľstvo by pri jeho prijímaní fakticky hlasovalo o prijatí, resp. neprijatí textu všeobecne záväznej právnej úpravy schválenej NR SR. Najviac upozornení zo strany prokurátorov, odvolávajúc sa aj na Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Svzn/1/2015, teda smeruje na zákaz preberania dikcie právnych predpisov do VZN.

Tento zákaz platí aj pre VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (Pd80/17/1103-5).

VZN musí byť dostatočne určité, presné a jasné, aby nedošlo k jeho svojvoľnej a účelovej interpretácii. Väčšina prokurátorov sa vo svojich protestoch (napr. Pd94/18/2206-3) zhoduje, že obce prijímajú nejasné, nepresné a neurčité VZN, ktoré vytvárajú podmienky pre svojvoľnú a účelovú interpretáciu. Pre adresáta sú nezrozumiteľné a neurčité a tak na základe ich znenia, nie je schopný v praxi predvídať aplikáciu jeho jednotlivých ustanovení.

Kontrolou vydaných VZN zo strany prokurátorov, ako aj zo strany hlavných kontrolórov boli zisťované tieto najčastejšie pochybenia pri vydávaní VZN:

 1. Vo VZN obce upravujú aj podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec a tiež podmienky poskytovania dotácií inej obci alebo vyššiemu územnému celku.
  Podľa zverejnených protestov prokurátorov (napr. Pd106/18/2205-3, Pd14/18/3307-5,) na takúto úpravu nemá obec zmocnenie zo zákona; zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neukladá povinnosť prijať VZN podľa § 7 ods. 2.
 2. Vo VZN sú často zadefinované pojmy „všeobecne prospešné služby“ a „verejnoprospešný účel“, hoci tieto pojmy sú legálne definované v § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z. n. p. a v § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v z. n. p. a na tieto ustanovenia priamo odkazuje § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súvislosti s tým obce často vo VZN rozširujú účel použitia dotácie nad rámec tejto právnej úpravy. Rovnako obce vo VZN uvádzajú nad rámec zákonnej úpravy spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií.
  Podľa zverejnených protestov prokurátorov (napr. Pd80/17/1103-5, Pd65/17/5508-8, Pd149/18/4404-9) a výsledkov kontrol hlavných kontrolórov, obec nie je oprávnená upravovať vo VZN základné pojmy, resp. preberať do VZN úpravy z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Obec tiež nie je oprávnená rozširovať účel použitia dotácie nad rámec právnej úpravy.
 3. Vo VZN obce často uvádzajú spôsob vykonávania kontroly a sankcie za porušenie zákona, VZN a zmluvy, a tiež sankcie za porušenie finančnej disciplíny.
  Podľa zverejnených protestov prokurátorov (napr. Pd80/17/1103-5, Pd65/17/5508-8, Pd33/17/3305-3, Pd14/18/3307-5) obec nie je oprávnená upravovať spôsob vykonávania kontroly a sankcie za porušenie zákona, VZN, zmluvy, a tiež sankcie za porušenie finančnej disciplíny, keďže je to predmetom inej právnej úpravy, ktorá neobsahuje splnomocnenie pre obec na úpravu porušenia finančnej disciplíny a sankcií, resp. nedodržiavania VZN a z toho vyplývajúcich sankcií vo VZN.
 4. Obce si vo VZN na schválenie poskytnutia dotácie stanovujú vyššie kvórum, čím nerešpektujú § 12 ods. 7 tretia veta zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva vo veci schválenia dotácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
  Podľa zverejneného protestu prokurátora (Pd149/18/4404-9) výlučne zákon môže stanoviť iné kvórum hlasovania poslancov, teda inú väčšinu poslancov pre prijatie uznesenia. Osobitný predpis, ktorým je zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ani zákon o obecnom zriadení iné kvórum hlasovania poslancov pre schválenie dotácie neustanovujú. Obec musí rešpektovať právnu úpravu a nemôže svojvoľne meniť princíp prijímania uznesení prijatím vlastnej právnej úpravy, a to ani prijatím VZN. Navyše, ako je uvedené v proteste prokurátora, úprava spôsobu hlasovania zastupiteľstva a určenie kvóra hlasovania poslancov je vo VZN nadbytočná, keďže v tomto prípade zastupiteľstvo môže postupovať výlučne len podľa zákona o obecnom zriadení.
 5. Vo VZN si obce často zadefi­nu­jú oprávnenie schváliť mimoriadnu dotáciu alebo dotáciu z finančných prostriedkov mestskej časti alebo dotáciu zo zvláštnych výdavkov starostu.
  Podľa zverejneného protestu prokurátora (Pd40/17/5506-5) toto oprávnenie obce zakotvené vo VZN prekračuje rozsah zákonného zmocnenia, keďže na takúto úpravu, ako je poskytovanie mimoriadnych dotácií alebo iných dotácií z finančných prostriedkov mestskej časti alebo zo zvláštnych výdavkov starostu, nemá obec zmocnenie zo zákona (zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tieto pojmy nepozná).
 6. Viaceré obce majú konkrétne podmienky poskytnutia dotácií (napr. vo forme kritérií) upravené v prílohách VZN.
  Podľa zverejnených protestov prokurátorov, ak obec mieni upraviť podmienky poskytovania dotácií vo VZN, tak tieto majú byť upravené vo VZN a nie v prílohách VZN, pretože len podmienky upravené priamo vo VZN a prijaté v súlade s § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení môžu mať právne účinky a môžu byť záväzné na plnenie.
 7. Obce majú vo VZN upravenú možnosť pre prijímateľa dotácie zúčtovať ju do VZN v stanovenom termíne v nasledujúcom rozpočtovom roku (napr. dotácie na podujatia usporiadané na konci a začiatku kalendárneho roka by prijímateľ dotácie mohol čerpať v nasledujúcom rozpočtovom roku).
  Podľa zverejnených protestov prokurátorov a výsledkov kontrol kontrolórov táto úprava nie je v súlade s platnou právnou úpravou.

Podľa § 19 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s týmto alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku; podľa § 13 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do plnenia rozpočtu obce zahŕňajú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku (na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu obce v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu obce). Z citovaných ustanovení vyplýva pre prijímateľov dotácií povinnosť použiť dotácie do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté.

Podľa § 13 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec alebo vyšší územný celok môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom v prí­slušnom rozpočtovom roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácií podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c).

V zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (v § 13 ods. 3) je ustanovená aj výnimka z časového použitia rozpočtových prostriedkov. Konkrétne podľa cit. ustanovenia obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie; táto výnimka sa však udelí len na základe predloženia odôvodnenej žiadosti.

Na záver je potrebné uviesť, že vo VZN má obec podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upraviť podmienky poskytovania dotácií. Obce k aplikácii tohto ustanovenia pristupujú rôzne. Niektoré upravia striktne len podmienky poskytovania dotácií (ide o malé percento obcí), ostatné obce upravujú aj iné skutočnosti v rámci poskytovania dotácií (napr. náležitosti žiadosti, zmluvy, postup pri schvaľovaní dotácií a pod.). V správnosti postupu sa nezhodujú ani samotní prokurátori.

Jedna skupina prokurátorov strik­tne upozorňuje, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže formou VZN ustanoviť výhradne podmienky poskytovania dotácií (napr. Pd106/18/2205-3, Pd65/17/5508-8), že účelom nie je informovať, ale normatívne upraviť práva a povinnosti subjektov a právny režim v oblasti poskytovania dotácií. Upozorňujú, že obec nie je oprávnená upravovať vo VZN náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie, postup pri poskytovaní dotácie, zmluvu o poskytovaní dotácie, zúčtovanie poskytnutej dotácie.

Druhá skupina prokurátorov vo svojich protestoch (Pd80/17/1103-5) uvádza, že obec si môže v rámci stanovenia podmienok na poskytnutie dotácií určiť napr. podrobnosti a podmienky schvaľovania žiadostí o poskytnutie dotácií; niektorí prokurátori (Pd69/19/4403-2)
dokonca upozorňujú, že vo VZN absentuje úprava pôsobnosti VZN, zadefinovanie pojmov dotácia, žiadateľ či prijímateľ dotácie, vymedzenie oblastí poskytnutia dotácie, mechanizmus stanovenia podmienok podávania žiadostí o poskytnutie dotácie, ich posudzovania, ako aj rozhodovania o dotáciách, podstatné náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie, mechanizmus rozdeľovania dotácií, spôsob a postup schvaľovania dotácií, podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie, mechanizmus vyúčtovania dotácií.

Obsah všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ustanovuje povinnosť pre obec vydať VZN, v ktorom sa určia podmienky poskytovania dotácií.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy určuje KO­MU možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce a na aký ÚČEL.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ustanovuje spôsob rozpočtovania a zúčtovania dotácií v § 7 ods. 6, podľa ktorého:

 • v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov,
 • podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce,
 • na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obci neurčuje:

 • akým spôsobom sa majú dotácie poskytovať,
 • formu a náležitosti žiadosti o dotáciu,
 • spôsob schvaľovania poskytnutia dotácie,
 • obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie,
 • spôsob predloženia vyúčtovania dotácie.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Dotácie sa spravidla prideľujú na základe žiadosti o poskytnutie dotácie. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neurčuje predpísanú formu a ani náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie. Je na obci, aby si stanovila formu a náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie.

Základnou zásadou a pravidlom pri stanovení formy a náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie by malo byť, že z jej obsahu alebo z jej príloh musí byť preukázateľné, že žiadateľ o dotáciu spĺňa všetky podmienky na poskytnutie dotácie ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ostatnými zákonmi a VZN. Obec by mala upraviť aj postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie, najmä termíny, do ktorých je nutné predložiť žiadosť, spôsob predkladania žiadosti, napr. poštou alebo priamo na obec a pod.

Odporúča sa, aby bolo vo VZN uvedené, aké konkrétne písomnosti je potrebné doložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade ukladania povinností doložiť výpisy a iné doklady je potrebné posúdiť, či nejde o prílišnú administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb a či vie obec získať potrebné údaje z informačných systémov verejnej správy.

Pri predkladaní dokladov k žiadosti o dotáciu treba zo strany obce rešpektovať zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v z. n. p. Podľa tohto zákona sú obce pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy (ďalej len „ISVS“) a vyhotovovať si z nich výpisy. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje evidované v ISVS v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Obec ako orgán verejnej moci si vie získať údaje potrebné k posúdeniu, či je možné žiadateľovi poskytnúť dotáciu, bez potreby predkladania dokladov, napr. výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií (od 1. januára 2021), výpisu z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, výpisu z registra trestov a pod. Tieto údaje obec získava z ISVS.

Schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Finančné prostriedky určené na dotácie sú súčasťou rozpočtu obce a podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa v rozpočte obce tieto prostriedky rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu a účel použitia.

Podľa zákona o obecnom zriadení rozpočet a jeho zmeny schvaľuje zastupiteľstvo; zmeny rozpočtu v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže vykonávať štatutárny orgán obce – starosta.

Obec by si mala určiť podrobnosti a postup schvaľovania žiadostí o poskytnutie dotácií a najmä kompetencie príslušných orgánov obce, t. j.:

 • ktorý odborný útvar úradu obce bude žiadosti prijímať,
 • ktorý odborný útvar úradu obce bude žiadosti overovať základnou finančnou kontrolou,
 • ktorý orgán obce sa bude k žiadostiam vyjadrovať, posudzovať ich a vydávať odporúčacie stanoviská pre rozhodovací a schvaľovací orgán – v aplikačnej praxi to bývajú príslušné komisie zriadené zastupiteľstvom,
 • oprávnenia a kompetencie rozhodovacieho a schvaľovacieho orgánu (zastupiteľstva a štatutárneho orgánu obce) – tieto bývajú rozdielne a vo veľkej miere závisia od typu územnej samosprávy a od výšky dotácie.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (ďalej len „zmluva“) podpisuje za obec štatutárny orgán – starosta a za žiadateľa oprávnená osoba, ktorej oprávnenie vyplýva z predložených dokladov. Medzi obcou ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom/príjemcom dotácie by sa mala vždy uzatvárať písomná zmluva.

Základné náležitosti zmluvy vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe ktorých sa táto zmluva uzatvára. V zmluve okrem podmienok, za akých sa poskytuje dotácia, je dôležité a prvoradé uviesť účel použitia dotácie, termín a spôsob vyúčtovania dotácie. Tiež by sa mal dohodnúť aj spôsob poskytnutia finančných prostriedkov. Obvyklá prax je vyplácanie dotácií bezhotovostnou formou na účet prijímateľa dotácie.

Vyúčtovanie a zúčtovanie dotácií

Po uplynutí rozpočtového roka finančné prostriedky použité na dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce. Zúčtovanie dotácií je súčasťou záverečného účtu. Obce majú povinnosť finančne usporiadať svoje rozpočtové hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám a všetkým subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu.

Povinnosťou subjektu, ktorému boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce, je:

 • vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie,
 • odviesť do rozpočtu nielen časť dotácií vyplývajúcich zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom, t. j. vrátenie nepoužitej časti dotácie, ale aj skutočný výnos vzniknutý z poskytnutej dotácie, pričom skutočným výnosom je výnos, ktorý vznikne z poskytnutých prostriedkov dotácie, t. j. úroky po odpočítaní dane z príjmov a odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípadne celého ­poplatku, ak prijímateľ vedie prostriedky na samostatnom účte v banke.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály