Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie finančných vzťahov medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo

V článku sa budeme venovať problematike účtovania vzájomných vzťahov medzi obcou a príspevkovou organizáciou podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania“). Príklady účtovania vzájomných vzťahov sú uvedené na výdavkovom účte, príjmovom účte a samostatnom účte v príspevkovej organizácii.

Vysvetlivky: ŠR - štátny rozpočet, KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia, FA - faktúra, BÚ - bankový účet, PO - príspevková organizácia, VÚC - vyšší územný celok, DHM - dlhodobý hmotný majetok, VP - vnútorný predpis, x - znamená rôzne číslo 
Transfer zo ŠR pre PO prostredníctvom zriaďovateľa

 

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Prijaté bežné transfery zo ŠR pre PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC

 

111

 

312xxx

 

5 000

 

221

 

357

2.

Prijaté kapitálové transfery zo ŠR pre PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC

 

111

 

322001

 

5 000

 

221

 

357

3.

Poskytnutý transfer prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR zriadenej PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC z bankového účtu obce/VÚC na bankový účet PO

−  bežné transfery

−  kapitálové transfery

 

111

111

 

64x

72x

 

5 000

5 000

 

357

357

 

221

221

 

Bežný transfer prostredníctvom zriaďovateľa zo ŠR do PO

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii

1.

Prijatý bežný transfer prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR na bankový účet

 

111

 

312xxx

 

5 000

 

221

 

357

2.

FA od dodávateľa za materiál

 

 

4 900

112

321

3.

Úhrada FA za materiál z bankového účtu

111

6xx

4 900

321

221

4.

Spotreba materiálu

 

 

4 800

501

112

5.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

4 800

 

357

 

693

6.

Zúčtovanie bežného transferu zo ŠR vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

 

 

 

100

 

357

 

384

7.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z bežných transferov zo ŠR do ŠR

 

111

 

637037

 

100

 

357

 

221

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z bežných transferov zo ŠR na účet obce/VÚC

 

111

 

292017

 

100

 

221

 

357

2.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z bežných transferov zo ŠR do ŠR

 

111

 

637037

 

100

 

357

 

221

 

Kapitálový transfer prostredníctvom zriaďovateľa zo ŠR do PO

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii

1.

Prijatý kapitálový transfer prostredníctvom obce/VÚC zo ŠR na bankový účet

 

111

 

322001

 

5 000

 

221

 

357

2.

FA od dodávateľa za DHM (stroj, prístroj, zariadenie...)

 

 

4 900

042

321

3.

Úhrada FA za DHM z bankového účtu

111

7xx

4 900

321

221

4.

Zúčtovanie kapitálového zo ŠR do výnosov budúcich období vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

4 900

 

357

 

384

5.

Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení

 

 

 

4 900

 

022

 

042

6.

Účtovné odpisy stroja, prístroja, zariadenia, napr. podľa VP doba odpisovania 10 rokov

 

 

 

490

 

551

 

082

7.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR do výnosov

 

 

 

490

 

384

 

694

8.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z kapitálových transferov zo ŠR do ŠR

 

111

 

719014

 

100

 

357

 

221

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z kapitálových transferov zo ŠR na účet obce/VÚC

 

111

 

239002

 

100

 

221

 

357

2.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z kapitálových transferov zo ŠR do ŠR

 

111

 

719014

 

100

 

357

 

221

Transfer z obce poskytnutý z vlastných prostriedkov do PO 

 

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

 

Bežný transfer poskytnutý z vlastných prostriedkov zriaďovateľa do PO

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Poskytnutý bežný transfer z prostriedkov obce/VÚC zriadenej PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC z bankového účtu obce/VÚC na bankový účet PO

 

41

 

64x

 

5 000

 

584

 

221

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii

1.

Prijatý bežný transfer od zriaďovateľa na BÚ

41

312xxx

5 000

221

354

2.

FA od dodávateľa za materiál

 

 

4 900

112

321

3.

Úhrada FA za materiál z bankového účtu

41

6xx

4 900

321

221

4.

Vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

 

4 900

 

354

 

691

5.

Spotreba materiálu

 

 

1 000

501

112

6.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z bežného transferu od zriaďovateľa z bankového účtu PO na bankový účet obce/VÚC

 

41

 

637037

 

100

 

354

 

221

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z bežného transferu od zriaďovateľa na bankový účet obce/VÚC

 

41

 

292017

 

100

 

221

 

584

 

Kapitálový transfer poskytnutý z vlastných prostriedkov zriaďovateľa do PO

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Poskytnutý kapitálový transferz prostriedkov obce/VÚC zriadenej PO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC z bankového účtu obce/VÚC na bankový účet PO

 

4x

 

72x

 

5 000

 

355

 

221

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii

1.

Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa na bankový účet

4x

322xxx

5 000

221

354

2.

FA od dodávateľa za DHM (stroj, prístroj, zariadenie...)

 

 

4 900

042

321

3.

Úhrada FA za DHM z bankového účtu

4x

7xx

4 900

321

221

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa vo výške výdavkov (po použití prostriedkov)

 

 

 

4 900

 

354

 

355

5.

Zaradenie majetku do užívania na základe protokolu o zaradení

 

 

 

4 900

 

022

 

042

6.

Účtovné odpisy stroja, prístroja, zariadenia, napr. podľa VP doba odpisovania 10 rokov

 

 

 

490

 

551

 

082

7.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa do výnosov

 

 

 

490

 

355

 

692

8.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z kapitálového transferu od zriaďovateľa z bankového účtu PO na bankový účet obce/VÚC

 

4x

 

719014

 

100

 

354

 

221

 

Účtovanie u zriaďovateľa

1.

Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov PO z kapitálového transferu od zriaďovateľa na BÚ obce/VÚC

 

4x

 

239002

 

100

 

221

 

355

2.

Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi účtovanými v PO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov

 

 

 

 

490

 

584

 

355Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály