Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2022

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku sa venujeme problematike tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv v obecných nájomných bytoch podporených dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Upozorníme na novelu zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o so­ciál­nom bývaní v znení neskorších predpisov zákonom č. 358/2020 Z. z., ktorá sa dotkla aj tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv.

Určujúcou legislatívnou úpravou vo vzťahu k tvorbe a použitiu fondu prevádzky, údržby a opráv v obecných nájomných bytoch podporených dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania je zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 443/2010 Z.z."). Rozhodujúcou skutočnosťou pre použitie zákona č. 443/2010 Z.z. pri tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv je, že obecné nájomné byty, resp. obecný bytový dom s nájomnými bytmi bol podporený dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv je upravené v § 18 ods. 2 až 4 zákona č. 443/2010 Z.z. (odsek 4 bol doplnený po novele zákona zákonom č. 358/2020 Z.z.) a použitie jednotlivých odsekov závisí od vlastníckych vzťahov obce k nájomným bytom, resp. k bytovému domu s nájomnými bytmi. Ak je vlastníkom celého bytového domu obec a nájomné byty v bytovom dome nie sú rozpísané na jednotlivých vlastníkov, obec povinne tvorí fond prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. Ak obec nie je vlastníkom celého bytového domu a nájomné byty v bytovom dome sú rozpísané na jednotlivých vlastníkov, obec má povinnosť tvorby osobitného rezervného fondu podľa zákona č. 443/2010 Z.z., z ktorého sa uhrádzajú preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 182/1993 Z.z.").
Tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z.
Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z.,
vlastník nájomného bytu
je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného
osobitný rezervný fond
ročne minimálne vo výške 0,5% obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Z osobitného rezervného fondu uhrádza preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv
tvoreného podľa § 10 zákona č. 182/1993 Z.z. vo výške podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome.
Ak vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome rozhodnú o vyššej výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, ako je výška tvorby osobitného rezervného fondu (viac ako 0,5% obstarávacích nákladov na obstaranie nájomného bytu), vlastník nájomného bytu je povinný ­tvoriť osobitný rezervný fond vo výške preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, t.j. v takej výške, ako rozhodli vlastníci.
 
______________________________
Upozornenie
:
Novelou zákona č. 443/2010 Z.z. sa ustanovilo, že rozdiel, ktorý vznikne pri tvorbe osobitného rezervného fondu a úhradou preddavkov, môže vlastník nájomného bytu použiť na úhradu zvýšených platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ide o reakciu na zistenia, že keď výška preddavkov do fondu prevádzky, úd
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály