Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň z pridanej hodnoty


Obec ako platiteľ DPH a stavebné práce

V zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) bol zavedený tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva s účinnosťou od 1. januára 2016. Uvedený režim prenosu sa vzťahuje aj na obce, ktoré m...

Obecné parkovacie politiky a DPH

V ostatnom čase bola mediálna pozornosť venovaná téme parkovacích politík a rôzne obce a mestá v súčasnosti zvažujú rôzne modely regulácie pohybu a parkovania automobilov na ich území. Predpokladanou súčasťou týchto modelov je aj určitá forma spop...

Obec a nadobúdanie tovarov z členských štátov Európskej únie

Pojmom „nadobudnutie tovaru“ sa rozumie nákup tovaru z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru v Slovenskej republike je predmetom zdanenia daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Obec a registrácia pre daň z pridanej hodnoty

Registrácia pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) nie je výlučne výsadou podnikateľských subjektov. Platiteľom DPH na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) môže byť aj obec. V súvisl...

Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve

Predmetom príspevku je účtovanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a účtovanie DPH v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančné...

Príspevková organizácia – platiteľ DPH?

Sme príspevková organizácia zriadená mestom. Činnosť máme rozdelenú na hlavnú a vedľajšiu (podnikateľskú) činnosť. Sme registrovaní ako platiteľ DPH z podnikateľskej činnosti. Sme ako celková organizácia platiteľmi DPH? Keď vystavím faktúry z hlav...

Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH (II.)

V letnom dvojčísle časopisu sme priniesli prvú časť príspevku, zaoberajúceho sa problematikou dane z pridanej hodnoty. Vzhľadom na veľmi rozsiahlu tému sme sa rozhodli príspevok rozdeliť do dvoch častí, aby sme vám mohli priniesť čo najviac prakti...

Podnikateľská činnosť obcí z hľadiska DPH (I.)

Podľa § 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je obec samostatný územný samosprávny a správny celok SR; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá ...

DPH z iného členského štátu

Slovenský platiteľ DPH obstaral tovar (náhradné diely k automobilom) z iného členského štátu (ČR) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 31. 3. 2017, tovar dodaný 22. 3. 2017. V daňovom priznaní k DPH za mesiac marec ju neuviedol, faktúr...

Refakturácia energie s DPH alebo bez DPH?

Spoločnosť je platiteľom DPH. Jednou z jej činností je prenájom bytových a nebytových priestorov. Niekoľko nehnuteľností spoločnosť vlastní a niektoré si prenajíma. Nájomníkmi sú občania aj podnikatelia. Nebytové priestory a jeden byt sú v súčasno...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály