Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidácia medzi obcou a jej s. r. o.

Dátum: Autor/i: Ing. Lucia Kašiarová Rubrika: Naša poradňa

Obec zriadila právnickú osobu – s. r. o., kde je 100 % vlastníkom. S. r. o. sa zameriava na stavebnú činnosť  a stavia nehnuteľnosti pre obec. S. r. o. účtuje na účte 602. Obec účtuje o dlhodobom majetku, ktorý je už zaradený, teda je účtovaný na účte 021,  a k tomu sú účtované odpisy na účte 551,  a tak isto účtuje o nedokončených investí­ciách na účte 042. Ako urobiť elimináciu vzájomných vzťahov v KÚZ v prípade, keď obec účtuje ešte len na účte 042,  a tak isto v prípade, keď je už majetok zaradený  a idú k nemu odpisy, keďže obchodná spoločnosť realizuje pre obec investičnú činnosť účtovanú v obchodných spoločnostiach do výnosov, ale v obci do majetku?

Podľa opisu treba vykonať v rámci konsolidačných operácií konsolidáciu medzivýsledku, inými slovami výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla obchodná spoločnosť pri opísanej investičnej činnosti. V prvom kroku bude potrebné zistiť z účtovníctva obchodnej spoločnosti (OS), v akej výške a na ktorých účtoch boli zaúčtované náklady súvisiace s opísanou stavebnou činnosťou.
Napríklad:
-
OS vyfakturovala obci stavebné činnosti v celkovej hodnote: 10 000 eur (účet 602).
Súvisiace náklady boli v OS zaúčtované na účtoch:
-
4 000 eur - účet 521 - Mzdové náklady
-
1 400 eur - účet 524 - Zákonné sociálne poistenie
-
2 000 eur - účet 501 - Spotreba materiálu
-
1 600 eur - účet 502 - Spotreba energie
____________________________________________________________
-
9 000 eur - Náklady na stavebné práce spolu
OS dosiahla zo stavebných prác vykonaných v obci zisk v hodnote 1 000 eur. Cieľom konsolidácie je:
-
znížiť hodnotu dlhodobého majetku vykázaného v obci a obstaraného od OS o zisk dosiahnutý OS, v našom prípade je to 1 000 eur.
-
celú transakciu v KÚZ vykázať ako keby obec a OS bola jednou účtovnou jednotkou, teda ako keby si obec stavebné práce vykonala vo vlastnej réžii. V takom prípade by neboli vykázané výnosy z predaja služieb (účet 602), ale účet
624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.
Preto v KÚZ konsolidátor zaúčtuje (v prípade, že je majetok vykázaný ešte na účte 042):

 MD

D

Účet

Suma v €

Účet

Suma v €

602 – Tržby z predaja služieb

10 000,–

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

9 000,–

 

 

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

1 000,–

Túto konsolidačnú operáciu bude potrebné každý rok zopakovať, kým nebude predmetný majetok buď plne odpísaný, alebo vyradený z majetku obce.
V ďalších účtovných obdobiach bude však uvedená operácia účtovaná len voči účtu 428 (MD 428/D 042 alebo 021 vo výške 1 000 eur). Pokiaľ obec majetok už zaradila a začala odpisovať, účtovanie bude identické. Pribudne však jedna účtovná operácia, eliminácia odpisov, pripadajúcich na medzivýsledok. V našom prípade teda predpokladajme, že je majetok zaradený na účet
021
a bude sa odpisovať 10 rokov. V IÚZ obce budú každý rok zaúčtované odpisy vo výške 1 000 eur (10 000 eur/10 rokov). V KÚZ budú môcť byť zaúčtované odpisy každý rok len vo výške 900 eur (9 000 eur OC stavby v KÚZ/10 rokov). Dôvodom je, že obstarávacia cena majetku bola v KÚZ znížená o zisk dosiahnutý OS (1 000 eur). Preto bude potrebné:
-
každý rok znížiť hodnotu ročných odpisov: MD účet 081/D účet 551 vo výške 100 eur,
-
zopakovať zníženie oprávok zaúčtovaných v KÚZ minulých rokov (MD účet 081/D účet 428).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály