Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Elektronické zasielanie dokladov občanom obce

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Môže obec zasielať občanom doklady (faktúry za obedy, nájmy, upomienky) elektronicky z jej ekonomického softvéru, a teda nie cez registratúru či oficiálne evidenčné portály obce? Faktúry by boli zašifrované a od občanov by mala obec podpísané súhlasy so zasielaním elektronickej faktúry, kde by bola uvedená mailová adresa odberateľa. V akom prípade by sa dali takýmto spôsobom zasielať faktúry, ak chce obec ušetriť čas a peniaze za klasické posielanie dokladov poštou a byť v súlade s legislatívou? Treba vypracovať internú smernicu alebo uverejniť oznam na webovej stránke?
Vyjadrenie, resp. stanovisko k uvedeným otázkam o navrhovanom spôsobe doručovania písomností správcom dane, ktorým je obec, pre daňové subjekty bezprostredne súvisí s novelizovaným ustanovením zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach), ktoré upravuje práve elektronické služby poskytované obcou.
Problematika elektronických služieb urobených elektronickými prostriedkami pri miestnych daniach je upravená v zákone o miestnych daniach, konkrétne v § 98b - Elektronické služby.
V priebehu roka 2023 došlo k zásadnej legislatívnej úprave tohto ustanovenia nadväzne na osobitný predpis [zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z. n. p. ], ktorý upravuje poskytovanie elektronických služieb v pôsobnosti orgánov verejnej moci vrátane obcí.
Legislatívna úprava tohto ustanovenia je zverejnená v čl. II zákona č. 278/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa, okrem iných zákonov, aj zákon o miestnyc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály