Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 6


Postúpenie odvolania obcou

Odvolanie, ktoré je procesným úkonom daňového subjektu v daňovom konaní, sa adresuje tomu správcovi dane, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. V prípade, že ide o miestne dane, napríklad daň z nehnuteľností, tak sa odvolanie doručuje príslušnej obci...

Kľúčové slová

Doručovanie písomností obcou v daňovom procese

Pri výkone správy daní a poplatkov má príslušná obec právne postavenie správcu dane, čo sa týka celého daňového procesu. Potreba doručovania písomností obcou pritom vyplýva z každého štádia daňového konania a musí byť rešpektovaný spôsob doručovan...

Vznik záložného práva v daňovom procese

Pri správe daní a poplatkov môže dôjsť ku vzniku situácie, keď je potrebné zriadiť záložné právo na majetok daňového subjektu. Napríklad ak daňový subjekt bol už v minulosti daňovým dlžníkom, nespolupracoval s príslušným správcom dane alebo je u n...

Použitie daňovej výzvy obcou pri daňovej správe

Pri výkone správy daní a poplatkov vystupuje obec v právnom postavení správcu dane a vyplývajú jej z toho určité oprávnenia voči daňovému subjektu. Tak napríklad daňový subjekt má právnu povinnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správ...

Kľúčové slová

Posúdenie odvolania obcou v daňovom procese

Podanie odvolania je podstatným procesným úkonom daňového subjektu v daňovom konaní, nakoľko sa ním zabezpečuje preskúmanie už vydaného prvostupňového rozhodnutia správcu dane. Podľa § 72 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria...

Kľúčové slová

Posúdenie žiadosti o odklad platenia dane samosprávou

Jednotlivé obce a mestá majú právne postavenie správcu dane, a teda majú v daňovom konaní aj rozhodovaciu právomoc. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou ustanovilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľs...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály