Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 14


Postavenie daňového subjektu počas daňovej kontroly vykonávanej obcou

Výkon daňovej kontroly u daňového subjektu predstavuje určitý zásah do výkonu aktivít, ktoré podliehajú zdaneniu v danom prípade. Pri výkone daňovej kontroly musí byť dodržaný a plne rešpektovaný jej účel, ktorý sa jej výkonom sleduje. Kontrolovan...

Úprava zmeny a zániku záložného práva

Vznik záložného práva v daňovom konaní predstavuje podstatný zásah do práv daňového subjektu. Preto právna úprava striktne reguluje predpoklady na zmenu a zánik záložného práva. Pritom je možné zaznamenať určité diferencie v prípade zrušenia zálož...

Výkon daňovej kontroly obcou v daňovom procese

Výkon daňovej kontroly obcou predstavuje jeden zo spôsobov, prostredníctvom ktorého si obec zabezpečuje podklady na vydanie rozhodnutia. Priebeh daňovej kontroly sa zameriava na dosiahnutie jej cieľa a účelu, ktoré vyplývajú spravidla z oznámenia ...

Priebeh dôkazného konania pred obcou

Meritórne rozhodnutie správcu dane musí vyplývať zo správne zisteného skutkového stavu veci, ktoré má základ v dokazovaní, ktoré prebehlo. Pritom dôkazné konanie je založené na určitých zásadách, ktoré musia byť správcom dane a aj účastníkmi daňov...

Postavenie daňového subjektu počas daňového procesu

Účastníkom daňového konania je daňový subjekt, ktorý má v rámci neho určité procesné postavenie. Procesné postavenie daňového subjektu je tvorené jeho právami, právom chránenými záujmami, ale aj právnymi povinnosťami, ktoré sú dané aktuálnou právn...

Predpoklady na vymáhanie daňového dlhu obcou

Podstatným právnym predpokladom na možnosť vymáhať daňový nedoplatok je právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, z ktorého daňový dlh vznikol. Pritom však vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia neznamená, že obec, ktorá je podľa § 4 ods. 1 zákona č....

Úprava rozhodovania starostu obce v správnom práve

V rámci úpravy rozhodovacej právomoci starostu obce možno rozlišovať jeho rozhodovanie v originálnych kompetenciách a v oblasti decentralizovanej štátnej správy. Predmetom tohto článku bude procesný priebeh správy miestnych daní, ktorých správu ob...

Špecifické právne konania prebiehajúce v daňovom procese

V rámci daňového konania prebiehajú určité čiastkové konania, ktorých cieľom je napríklad zistiť podklady na správne určenie základu dane a daňovej povinnosti daňového subjektu. Možno sem zaradiť napríklad konanie o určenie dane podľa pomôcok, kto...

Postúpenie odvolania obcou

Odvolanie, ktoré je procesným úkonom daňového subjektu v daňovom konaní, sa adresuje tomu správcovi dane, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. V prípade, že ide o miestne dane, napríklad daň z nehnuteľností, tak sa odvolanie doručuje príslušnej obci...

Kľúčové slová

Doručovanie písomností obcou v daňovom procese

Pri výkone správy daní a poplatkov má príslušná obec právne postavenie správcu dane, čo sa týka celého daňového procesu. Potreba doručovania písomností obcou pritom vyplýva z každého štádia daňového konania a musí byť rešpektovaný spôsob doručovan...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály