Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Cestovné náhrady


Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (6. časť)

V šiestej časti seriálu vám prinášame podrobné informácie z oblasti stravovania, sociálneho fondu a cestovných náhrad, ale dočítate sa aj o tom, či starosta má nárok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Výška náhrady pri použití súkromného motorového vozidla

Občianske združenie chce preplatiť cestovné náhrady hráčom, ktorí cestujú na zápasy. Možno použiť základnú sadzbu náhrady a namiesto presných výpočtov podľa technického preukazu určiť paušálne, napr. 0,117 € na 1 km (zapracovať do výpočtu náhrady ...

Použitie verejných prostriedkov na reprezentáciu a propagáciu

Predmetom príspevku je téma poskytovania verejných prostriedkov prostredníctvom rozpočtu obce na účely reprezentácie a propagácie. V súlade s ust. § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektor...

Vyúčtovanie príspevkov na cestovné

Obec poskytuje športovému klubu dotáciu na základe všeobecne záväzného nariadenia, športový klub vypláca svojim členom cestovné, keďže sa na nich nevzťahuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. Akým spôsobom možno vyúčtovať pr...

Paušalizácia cestovných náhrad

Prosím o odpoveď na problém týkajúci sa mnohých obcí, ako správne (a čo najjednoduchšie) uplatniť zákon o cestovných náhradách v prípade organizácií, ktoré sú prijímateľom dotácie z rozpočtu obce? Ide napr. o športové kluby, ktoré preplácajú svoji...

Práca v zahraničí a cestovné náhrady

Sme slovenská s. r. o. a chceme mať zamestnancov, ktorí podľa pracovnej zmluvy budú mať miesto výkonu práce v Rakúsku. Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. sa § 18 aplikuje na zamestnanca, ktorý má miesto výkonu práce v...

Účtovanie športového klubu – kolektív

Ako správne postupovať pri účtovaní športového klubu – kolektív. Športový klub založila obec ako spoločnosť s  ručením obmedzeným, ktorá má s  hráčmi podpísané zmluvy podľa §  51 Občianskeho zákonníka. Ako má klub postupovať pri vyplácaní odmeny h...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály