Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Verejné prostriedky v obci

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Verejné prostriedky sú definované ako financie, s ktorými hospodári daný subjekt verejnej správy. V nadväznosti na normatívne právne akty sa príspevok venuje spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Subjekt verejnej správy má povinnosť i pri menovaných skutočnostiach uplatňovať ­zásadu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného nakladania s prostriedkami.
Definícia verejných prostriedkov je uvedená v dvoch základných právnych normách:
-
v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy") - verejné prostriedky sú definované ako finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii;
-
v zákone č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o finančnej kontrole"), ktorý pri definícii verejných prostriedkov odkazuje na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a definíciu verejných prostriedkov rozširuje o finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie; verejnými financiami sú aj vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie.
Pre hospodárenie s verejnými prostriedkami platia
rozpočtové pravidlá
vymedzené v § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; k základným rozpočtovým pravidlám použitia verejných prostriedkov patrí najmä:
-
účelnosť použitia verejných prostriedkov,
-
časovosť použitia verejných prostriedkov,
-
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.
Účelnosť použitia dotácií
Účelnosť je definovaná v zákone o finančnej kontrole ako vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia.
Toto všeobecne platné pravidlo je zakotvené v:
-
§ 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi;
-
§ 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené.
Pravidlo účelnosti použitia dotácií možno definovať ako povinnosť použiť dotácie v súlade s určeným účelom. Pravidlo účelnosti sa vzťahuje tak na subjekty verejnej správy, ako aj na subjekty mimo sektora verejnej správy. Subjekty verejnej správy verejné prostriedky nielen samy používajú, ale ich aj poskytujú ďalej na ďalšie použitie iným subjektom verejnej správy, napr. obci, VÚC alebo právnickým a fyzickým osobám mimo sektora verejnej správy, a to v rámci svojej pôsobnosti.
Pravidlo účelnosti rovnako platí na verejné prostriedky, ktoré subjekty verejnej správy poskytli na použitie právnickým osobám
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály