Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 10


Nedostatky v pracovných poriadkoch obcí

Príspevok sa zaoberá pomerne často sa vyskytujúcimi nedostatkami v pracovných poriadkoch obcí. Niektoré obce napríklad pracovný poriadok nevydali vôbec alebo ho síce vydali, avšak ďalej ho už v prípade legislatívnych zmien neaktualizovali. Viaceré...

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti zamestnávate­ľa za škodu na odložených veciach. V príspevku je poukázané najmä na predpoklady vzniku tejto zodpovednosti zamestnávateľa za škodu, postup pri uplatňovaní náhrady škody a premlčanie ...

Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou zabezpečovacích prostriedkov v pracovnoprávnych vzťahoch. Pozornosť je venovaná dohode o zrážkach zo mzdy, ručeniu a dohode o zriadení záložného práva vrátane súvisiacich rozhodnutí súdov.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Príspevok sa zaoberá okamžitým skončením pracovného pomeru ako jedným z možných spôsobov skončenia pracovného pomeru. V porovnaní s ostatnými spôsobmi ide o výnimočný spôsob skončenia pracovného pomeru. Príspevok poukazuje najmä na dôvody skončeni...

Bezdôvodné obohatenie v pracovnoprávnych vzťahoch

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou bezdôvodného obohatenia v pracovnoprávnych vzťahoch. V príspevku je poukázané na základnú charakteristiku bezdôvodného obohatenia, jednotlivé prípady bezdôvodného obohatenia a premlčanie práva na vydanie bezdôv...

Niektoré nedostatky v činnosti obcí

Príspevok sa zaoberá pomerne často sa vyskytujúcimi nedostatkami v činnosti obcí, ktoré sa týkajú majetku obce, funkcie hlavného kontrolóra obce a pracovnoprávnych vzťahov. Je v ňom tiež poukázané na ďalšie nedostatky, ako sú neaktualizované všeob...

Monitorovanie kamerovým systémom z hľadiska ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá problematikou monitorovania kamerovým systémom prevádzkovaným obcou z hľadiska ochrany osobných údajov. V príspevku je poukázané najmä na právne základy monitorovania, povinnosti obce týkajúce sa informovania dotknutých osôb o...

Podmienky spracúvania rodného čísla obcami

Príspevok sa zaoberá vymedzením zákonných podmienok spracúvania rodného čísla obcami, porovnaním s predchádzajúcou právnou úpravou, príkladmi z praxe a niektorými prípadmi spracúvania rodného čísla podľa osobitných právnych predpisov.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Uvedený príspevok sa zaoberá dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ako osobitným druhom pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sa majú uzatvárať výnimočne, ak uzatvorenie pracovného pomeru nie je účelné. V príspevku je poukázané aj na ni...

Základné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk od 1. januára 2020

Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály