Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ochrana osobných údajov na školách

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou týkajúcou sa ochrany osobných údajov na školách. Článok poukazuje najmä na spracúvanie osobných údajov detí a žiakov na účely pedagogickej dokumentácie a poskytovania osobných údajov do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ďalej súhlasom so spracúvaním osobných údajov, dokumentáciou o ochrane osobných údajov, zodpovednou osobou, zverejňovaním rodného čísla detí a žiakov a tiež bezpečnostnými opatreniami.

Školy a školské zariadenia spracúvajú osobné údaje detí a žiakov na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "školský zákon") na účely pedagogickej dokumentácie a poskytovania osobných údajov do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len "centrálny register").
Pri spracúvaní osobných údajov musia školy a školské zariadenia postupovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
Podľa
Osobitnú ochranu osobných údajov si zasluhujú deti, keďže si môžu byť v menšej miere vedomé rizík, dôsledkov a dotknutých záruk a svojich práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov (recitál 38 nariadenia GDPR). Keďže deťom prislúcha osobitná ochrana, všetky informácie a každá komunikácia, pri ktorej sa spracúvanie zameriava na dieťa, by mali byť formulované jasne a jednoducho, aby ich dieťa mohlo ľahko pochopiť (recitál 58 nariadenia GDPR).
Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len "úrad") vydal metodiku k súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu. Podobne aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo školstva") vydalo viaceré usmernenia, ktoré sú dostupné na webovom sídle ministerstva školstva.
Pedagogická dokumentácia
Podľa školského zákona majú školy alebo školské zariadenia právo získavať a spracúvať osobné údaje:
a)
o
deťoch a žiakoch
v rozsahu:
-
meno a priezvisko,
-
dátum a miesto narodenia,
-
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
-
rodné číslo,
-
štátna príslušnosť,
-
národnosť,
-
fyzického zdravia a duševného zdravia,
-
mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
b)
o identifikácii
zákonných zástupcov
dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:
-
meno a priezvisko a adresa ­trvalého pobytu,
-
adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály