Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zverenie majetku do správy podľa zákona o majetku obcí

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Podľa § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Správa majetku obce vzniká podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí zverením majetku obce do správy správcu.
Vysvetlivky: ZC - zostatková cena; DHM - dlhodobý hmotný majetok; RO - rozpočtová organizácia, PO - príspevková organizácia; KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia
Príklady účtovania zverenia do správy
A. Obec (zriaďovateľ)
1. Majetok obce zverený do správy
- ak bol majetok obstaraný z
prostriedkov zriaďovateľa - majetok, ktorý sa už odpisoval

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Zverenie majetku do správy zriadenej RO, PO na základe písomného dokumentu

 

 

 

 

 

• stavby

odúčtovanie obstarávacej ceny

odúčtovanie oprávok

odúčtovanie zostatkovej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

20 000,–

14 000,–

6 000,–

 

 

081

355

 

021

 

• samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

odúčtovanie obstarávacej ceny

odúčtovanie oprávok

odúčtovanie zostatkovej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

8 000,–

4 000,–

4 000,–

 

082

355

 

022

 

• dopravné prostriedky

odúčtovanie obstarávacej ceny

odúčtovanie oprávok

odúčtovanie zostatkovej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

9 000,–

6 000,–

3 000,–

 

083

355

 

023

 

• drobný dlhodobý hmotný majetok

odúčtovanie obstarávacej ceny

odúčtovanie oprávok

odúčtovanie zostatkovej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

 450,–

 350,–

100,–

 

088

355

 

028

 

• pozemky

odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

10 000,–

 

355

 

031

2.

Vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi (s odpismi, so zostatkovou cenou DHM a s opravnými položkami k DHM) účtovanými v RO, PO sa účtuje zúčtovanie poskytnutého kapitálového transferu do nákladov

 

 500,– 

 

584

 

355

2. Majetok obce zverený do správy
- ak bol majetok obstaraný z
prostriedkov zriaďovateľa - majetok, ktorý sa nezačal odpisovať alebo ktorý sa neodpisuje

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Zverenie majetku do správy zriadenej RO, PO na základe písomného dokumentu

 

 

 

 

 

• stavby

odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

20 000,–

 

355

 

021

 

• samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

odúčtovanie obstarávacej ceny do pohľadávok voči RO, PO

 

8 000,–

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály