Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 10


Možnosti zmeny zmluvnej ceny vo verejnom obstarávaní pre mimoriadne okolnosti

Príspevok sa zaoberá postupom a podmienkami v súvislosti so zmenou zmluvnej ceny v rámci verejného obstarávania v prípade vzniku mimoriadnych okolností, pričom táto problematika je v súčasnosti aktuálna aj pre obce a mestá ako verejných obstarávat...

Sistačné oprávnenie starostu obce

Príspevok rozoberá podstatu sistačného práva starostu obce, t. j. možnosti pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch, ako aj možné problémy a nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi.

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (3. časť)

Príspevok sa v poslednej tretej časti zaoberá otázkami súvisiacimi so sociálnym podnikaním obcí a VÚC v súvislosti s niektorými formami podpory registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „RSP“) podľa osobitných predpisov.

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (2. časť)

Príspevok v druhej časti uvádza možnosti a spôsoby, akými sa môžu obce a VÚC podieľať na sociálnom podnikaní, pričom sa zaoberá tiež obmedzeniami sociálnych podnikov pri získavaní podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj p...

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (1. časť)

Príspevok sa zaoberá možnosťami účasti obce a VÚC na sociálnom podnikaní, súvisiacimi formami priamej a nepriamej pomoci, ako aj postavením obcí a VÚC v súvislosti s prevádzkovaním obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti

Príspevok sa zaoberá najmä povahou a obsahom záväzného stanoviska obce k investičnej činnosti a postavením obce ako subjektu oprávneného vydávať záväzné stanoviská, pričom rieši tiež vybrané aplikačné problémy v tejto súvislosti.

Financovanie športu z verejných zdrojov

Športovanie je verejne podporované, pretože prispieva k rozvoju fyzického aj duševného zdravia. Štát, kraje aj obce majú preto záujem o zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov do športových aktivít a športovanie a športovú infraštruktúru podporu...

Povinnosť obce triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Článok približuje problematiku triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z pohľadu obce a jej povinností v tejto oblasti.

Poskytovanie dotácií alebo iných opatrení z prostriedkov obce

Pre posúdenie, či je potrebné pri poskytnutí dotácie alebo iného opatrenia dodržať pravidlá štátnej, resp. minimálnej pomoci, je kľúčové posúdenie, či príjemca pomoci vykonáva hospodársku činnosť. Pravidlá štátnej pomoci sa totiž vzťahujú len na t...

Výkon verejných právomocí a základné znaky štátnej pomoci

Článok približuje jednotlivé znaky štátnej pomoci a bližšie sa zameriava na znak ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.