Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 15


Investície obcí z mimorozpočtových prostriedkov

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali plánovaniu investícií obcí. V tomto príspevku uvádzame príklad použitia investícií z prostriedkov mimo rozpočtu obce.

Dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania

Základnými princípmi verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sú: princíp rovnakého zaobchádzania, princí...

Financovanie investícií obce

Realizácii plánu investície predchádza zistenie jej súladu s plánom investícií, ktoré by mali vychádzať, resp. byť prepojené s plánovacími dokumentmi obce – plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo rozpočtovým plánom. Okrem toho treba zabez...

Ako plánovať investície obce

Investície vo verejnom záujme môžeme rozdeliť na ekonomické, týkajúce sa dopravy, inžinierskych sietí vrátane technickej infraštruktúry a telekomunikácií, a sociálne, ktoré slúžia na zabezpečenie verejných statkov ako vzdelávanie, sociálne služby,...

Opatrenia z Fondu na spravodlivú transformáciu

Článok sa zaoberá podmienkami poskytovania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu územiam najpostihnutejším klimatickou transformáciou, ktoré budú poskytovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstv...

Možnosti zmeny zmluvnej ceny vo verejnom obstarávaní pre mimoriadne okolnosti

Príspevok sa zaoberá postupom a podmienkami v súvislosti so zmenou zmluvnej ceny v rámci verejného obstarávania v prípade vzniku mimoriadnych okolností, pričom táto problematika je v súčasnosti aktuálna aj pre obce a mestá ako verejných obstarávat...

Sistačné oprávnenie starostu obce

Príspevok rozoberá podstatu sistačného práva starostu obce, t. j. možnosti pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch, ako aj možné problémy a nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi.

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (3. časť)

Príspevok sa v poslednej tretej časti zaoberá otázkami súvisiacimi so sociálnym podnikaním obcí a VÚC v súvislosti s niektorými formami podpory registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „RSP“) podľa osobitných predpisov.

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (2. časť)

Príspevok v druhej časti uvádza možnosti a spôsoby, akými sa môžu obce a VÚC podieľať na sociálnom podnikaní, pričom sa zaoberá tiež obmedzeniami sociálnych podnikov pri získavaní podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj p...

Účasť obce a VÚC na sociálnom podnikaní (1. časť)

Príspevok sa zaoberá možnosťami účasti obce a VÚC na sociálnom podnikaní, súvisiacimi formami priamej a nepriamej pomoci, ako aj postavením obcí a VÚC v súvislosti s prevádzkovaním obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.