Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 18


Vklad prostriedkov obce do základného imania súkromnej obchodnej spoločnosti

V tomto príspevku sa oboznámime s niekoľkými možnosťami vkladu obce do súkromnej obchodnej spoločnosti v prípade, že by tento vklad mohol predstavovať štátnu pomoc.

Budúci predaj pozemkov vo vlastníctve obce za pevnú cenu a nedovolená štátna pomoc

V príspevku sa zameriame na predaj pozemku obce, ak cena pozemku ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy nezodpovedá jeho skutočnej trhovej hodnote z dôvodu jeho zhodnotenia, a na nedovolenú štátnu pomoc.

Prenájom a predaj nehnuteľného majetku obce a štátna pomoc

Pri prenájme nehnuteľnosti obce treba okrem príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. dodržať aj ustanovenia týkajúce sa štátnej pomoci, a to v prípade, že nájomca vykonávajúci hospodársku činnosť je podnik. Jednotliv...

Investície obcí z mimorozpočtových prostriedkov

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali plánovaniu investícií obcí. V tomto príspevku uvádzame príklad použitia investícií z prostriedkov mimo rozpočtu obce.

Dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania

Základnými princípmi verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sú: princíp rovnakého zaobchádzania, princí...

Financovanie investícií obce

Realizácii plánu investície predchádza zistenie jej súladu s plánom investícií, ktoré by mali vychádzať, resp. byť prepojené s plánovacími dokumentmi obce – plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo rozpočtovým plánom. Okrem toho treba zabez...

Ako plánovať investície obce

Investície vo verejnom záujme môžeme rozdeliť na ekonomické, týkajúce sa dopravy, inžinierskych sietí vrátane technickej infraštruktúry a telekomunikácií, a sociálne, ktoré slúžia na zabezpečenie verejných statkov ako vzdelávanie, sociálne služby,...

Opatrenia z Fondu na spravodlivú transformáciu

Článok sa zaoberá podmienkami poskytovania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu územiam najpostihnutejším klimatickou transformáciou, ktoré budú poskytovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstv...

Možnosti zmeny zmluvnej ceny vo verejnom obstarávaní pre mimoriadne okolnosti

Príspevok sa zaoberá postupom a podmienkami v súvislosti so zmenou zmluvnej ceny v rámci verejného obstarávania v prípade vzniku mimoriadnych okolností, pričom táto problematika je v súčasnosti aktuálna aj pre obce a mestá ako verejných obstarávat...

Sistačné oprávnenie starostu obce

Príspevok rozoberá podstatu sistačného práva starostu obce, t. j. možnosti pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v zákonom stanovených prípadoch, ako aj možné problémy a nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.