Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zostavenie záverečného účtu obce a vyššieho územného celku za rok 2022

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2022 so zreteľom na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) zákonom č. 365/2022 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 15. decembra 2022. Upozorníme na skutočnosť, že novela zákona a jej aplikácia v praxi územnej samosprávy mohla ovplyvniť zostavenie záverečného účtu za rok 2022. Poskytneme niekoľko praktických príkladov, ktoré môžu nastať pri zostavovaní záverečného účtu a pri výpočte prebytku, resp. schodku hospodárenia za rok 2022 so zreteľom na uvedenú novelu zákona č. 583/2004 Z. z.

Je dôležité uviesť, že rozpočet na rok 2022 musel byť v podmienkach územnej samosprávy zostavený v súlade s rozpočtovými pravidlami, najmä v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého sa rozpočet musí zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet musel byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový; ako schodkový mohol byť zostavený, len ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Kapitálový rozpočet tiež musel byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový; ako schodkový mohol byť zostavený, len ak tento schodok bolo možné kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo ak bol tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
Novela zákona č. 583/2004 Z.z. ovplyvnila zostavenie záverečného účtu za rok 2022.
Podľa § 21h zákona č. 583/2004 Z.z. - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15.12.2022 "ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. a ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026."
Zostavenie záverečného účtu za rok 2022 ovplyvnilo najmä uvoľnenie zákonného pravidla použitia rezervného fondu na bežné výdavky podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. Už v roku 2022 (po nadobudnutí účinnosti novely zákona) bola možnosť použitia prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky nad rámec zákonnej výnimky (ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce a vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, a na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok, môže obec a VÚC na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu).
Príklad č. 1:
Po nadobudnutí účinnosti novely zákona mohla obec použiť prostriedky rezervného fondu na úhradu vzniknutých mzdových nárokov zamestnancov podľa Kolektívnej zmluvy (odmeny pre zamestnancov vo výške 500 €), ktoré nemala zabezpečené v rozpočte roku 2022.
Príklad č. 2:
Po nadobudnutí účinnosti novely zákona mohla obec použiť prostriedky rezervného fondu na úhradu nezaplatených faktúr za energie splatných do konca rozpočtového roku 2022, ktoré nemala kryté rozpočtom.
Zostavenie záverečného účtu za rok 2022 mohlo ovplyvniť aj uvoľnenie zákonného pravidla použitia návratných zdrojov financovania výlučne na kapitálové výdavky podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.; už v roku 2022 po nadobudnutí účinnosti novely zákona sa mohli návratné zdroje použiť aj na bežné výdavky a návratné zdroje financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka nemuseli byť splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Príklad č. 3:
Mesto na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu roka 2022 použilo kontokorentný úver, ktorý do konca rozpočtového roka nesplatilo, pričom postupovalo v súlade s uzatvorenými zmluvnými podmienkami. Mesto uvedeným postupom neporušilo rozpočtové pravidlá ustanovené v zákone č. 583/2004 Z.z.
Je dôležité uviesť, že uplatnenie novely zákona č. 583/2004 Z.z. bola pre obec a VÚC možnosť, ktorú nemuseli využiť. Je samozrejmé, že pokiaľ obec a VÚC nemali na konci roka 2022 problém s finančnými zdrojmi, určite nepristúpili k využitiu oprávnenia, ktoré im povoľovalo použiť na bežné výdavky zdroje, ktoré sú prioritne určené na rozvoj obce a VÚC (prostriedky rezervného fondu a návratné zdroje financovania).
Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2022
Obec a VÚC po usporiadaní finančných vzťahov a po usporiadaní rozpočtového hospodárenia zostaví bilanciu svojho rozpočtového hospodárenia, bilanciu svojich príjmov a výdavkov vrátane príjmov a výdavkov svojich rozpočtových organizácií. Na základe tejto bilancie zistí, ako v príslušnom rozpočtovom roku hospodárili, zistí výsledok rozpočtového hospodárenia. Výsledkom hospodárenia môže byť prebytok rozpočtu alebo schodok rozpočtu.
Pre tvorbu peňažných fondov je potrebné bilanciou zistený výsledok hospodárenia upraviť podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály