Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v účtovných jednotkách samosprávy

V decembrovom čísle časopisu sme sa venovali príprave individuálnej účtovnej závierky v samospráve za účtovné obdobie roku 2023. V príspevku sme sa zaoberali technikou uzatvorenia súvahových a výsledkových účtov, medziročnou bilančnou kontinuitou, špecifikami vyplývajúcimi z postupov účtovania používaných od 1. januára 2023, zaúčtovaním účtovných prípadov na účtoch nevykazujúcich zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzťahom analytických účtov a analytických evidencií, princípom zistenia kurzových rozdielov a kontrolou zaúčtovania transferových vzťahov. V tomto príspevku pokračujeme opravnými položkami a rezervami.
Opravné položky
Identifikácia, vyčíslenie a zaúčtovanie opravných položiek je súčasťou koncoročného ocenenia položiek aktív a zároveň upravujúcim účtovným prípadom. Základným legislatívnym rámcom pre identifikáciu a vyčíslenie opravných položiek je § 26 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") a postup účtovania opravných položiek je upravený v § 15 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "Postupy účtovania").
______________________________
Opravná položka je účtovným odhadom, prostredníctvom ktorého sa vyjadruje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
______________________________
Postup účtovania a krokov smerujúcich k tvorbe, zníženiu alebo zrušeniu opravných položiek sa realizuje na základe vnútorného predpisu účtovnej jednotky. Opravné položky sa tvoria alebo sa upraví ich výška k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka pri pohľadávkach a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Opravné položky k jednotlivým druhom majetku:
-
pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria opravné položky, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru,
-
pri neodpisovanom dlhodobom majetku sa opravné položky tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru,
-
k zásobám sa účtujú opravné položky pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad ak sa pri inventarizácii zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály