Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy (II.)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v účtovných jednotkách samosprávy

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali uzatvoreniu účtovných kníh. V nasledujúcom príspevku sa zameriame na zostavenie Poznámok ako súčasti účtovnej závierky.
Pre účtovné jednotky samosprávy je proces zostavenia individuálnej účtovnej závierky dvojfázový. V prvej fáze sa zostavujú účtovné výkazy - Súvaha a Výkaz ziskov a strát, a to do 5.2.2024. V druhej fáze sa zostavujú Poznámky, a to v najneskoršom termíne do 30.4.2024.
V súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód. Účtovná jednotka v nich tiež uvedie informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.
Štruktúru a obsah Poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky sú stanovené v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p.
______________________________
Upozornenie:
Predposledná novelizácia, t.j. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14506/2022-36 účinné od 1.1.2023 uplatňované pre účtovnú závierku za účtovné obdobie roku 2023, vypustila z Poznámok tabuľku č. 15 výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku.
Posledná novelizácia, t.j. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2023 č. MF/13542/2023-36 je síce účinná od 1.1.2024, avšak prvýkrát sa použije pri zostavovaní účtovnej závierky k 31.12.2023, ktorá sa zostavuje po 1.1.2024, a jej predmetom sú úpravy v Poznámkach.
______________________________
Uvedená legislatíva vo vzťahu k Po­známkam určuje ich dve časti:
-
textovú časť,
-
tabuľkovú časť.
Tabuľková časť predstavuje štruktúrované údaje zoskupené do záväzne zadefinovaných tabuliek. Ak však účtovná jednotka nemá obsahovú náplň pre niektorú z tabuliek, tak ju nevypĺňa.
Textová časť predstavuje neštruktúrované informácie, ktoré uvádza účtovná jednotka v popisnej forme. Ak si účtovná jednotka zvolí doplnenie textovej časti vlastnými tabuľkami, je to stále v súlade s príslušnou legislatívou.
Kompletná účtovná zvierka sa zverejňuje v registri účtovných závierok, do ktorého sa vkladá prostredníctvom informačného systému RISSAM.
Poznámky - tabuľková časť
Táto časť Poznámok je rozdelená do 14 tabuliek, ktoré sú svojím obsahom prepojené s textovou časťou Poznámok.
Tabuľka č. 1 - Neobežný majetok
Táto tabuľka je prehľadom o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých druhov v členení na údaje o obstarávacej cene, o oprávkach, o opravných položkách a o zostatkovej hodnote.
Hodnoty vykázané k 31.12.2022 + prírastky - úbytky = hodnota k 31.12.2023
Obstarávacia cena:
-
prírastok predstavuje hodnotu obstaraného dlhodobého majetku,
-
úbytok predstavuje hodnotu vyradeného majetku,
-
presuny predstavujú napríklad preradenie medzi dvoma kategóriami dlhodobého majetku,
-
sumár presunov sa musí rovnať nule.
Oprávky:
-
prírastok predstavuje hodnotu riadneho, resp. mimoriadneho odpisu,
-
úbytok predstavuje hodnotu zníženia oprávok napríklad z dôvodu vyradenia dlhodobého majetku,
-
presuny predstavujú pohyby na účtoch oprávok, ktoré nie sú prírastkom ani úbytkom napríklad opravy chýb,
-
sumár presunov sa musí rovnať nule.
Opravné položky:
-
prírastok predstavuje tvorbu opravnej položky,
-
úbytok predstavuje zrušenie resp. rozpustenie opravnej položky,
-
presuny predstavujú ­pohyby na účtoch opravných položiek, ktoré nie sú prírastkom ani úbytkom napríklad opravy chýb,
-
sumár presunov sa musí rovnať nule.
Zostatkové hodnoty jednotlivých druhových položiek nadväzujú na jednotlivé položky Súvahy.
Tabuľka č. 2 - Vývoj opravnej položky k zásobám
Táto tabuľka poskytuje prehľad o opravných položkách k zásobám v členení na zostatok opravnej položky k 31.12.2022 upravený o tvorbu, zníženie, resp. zrušenie a presun opravných položiek v účtovnom období roku 2023.
______________________________
Upozornenie:
V porovnaní s minulým rokom sa novelizáciou rozšírila tabuľka informujúca o vývoji opravných položiek k zásobám o stĺpec "presun".
______________________________
Tabuľka č. 3 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Táto tabuľka poskytuje prehľad o opravných položkách k pohľadávkam v členení na zostatok opravnej položky k 31.12.2022 upravený o tvorbu, zníženie, resp. zrušenie a presun opravných položiek v účtovnom období roku 2023.
______________________________
Upozornenie:
V porovnaní s minulým rokom sa novelizáciou rozšírila tabuľka informujúca o vývoji opravných položiek k pohľadávkam o stĺpec "presun".
______________________________
Tabuľka č. 4 - Pohľadávky podľa doby splatnosti
Obsahuje prehľad o pohľadávkach v prvotnom čelení na pohľadávky v lehote splatnosti a pohľadávky po lehote splatnosti.
Zostatkovou dobou splatnosti pohľadávok sa rozumie doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály