Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena financovania originálnych školských kompetencií v obci

Dátum: Rubrika: Z legislatívy

V príspevku sa budeme venovať novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prináša zmeny vo financovaní originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení. Upozorníme aj na februárovú prognózu Ministerstva financií SR, ktorú zverejnilo na svojom webovom sídle a ktorá znamená zmenu východiskových štatistických údajov v roku 2023.

Financovanie originálnych školských kompetencií - základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení (ďalej len "školy a školské zariadenia") upravujú dva zákony:
-
zákon č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z.z.")
-
zákon č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 597/2003 Z.z.").
Zákonom č. 182/2023 Z.z. (čl. IV a čl. V) boli tieto dva zákony novelizované a najmä novela zákona č. 596/2003 Z.z. (ďalej len "novela"), ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2023, spôsobí pozitívnu zmenu vo financovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Vo všeobecnosti treba uviesť, že aj po novele obec musí zabezpečiť financovanie originálnych školských kompetencií - škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Kým v ostatnej novele účinnej od 1. januára 2022 sa menil spôsob financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi, náboženskej osoby alebo inej právnickej a fyzickej osoby (ďalej len "cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia"), touto novelou dochádza k zmene financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Podľa § 6 ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. obec vykonáva rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len "zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve).
Podľa obec určuje údaje, podľa ktorých financuje školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, okrem údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a lehotu na ich predloženie.
Novelou sa zrušila povinnosť obce určovať všeobecne záväzným nariadením (VZN) pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať školy a školské zariadenia okrem údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z., výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne pre školy a školské zariadenia finančné prostriedky.
Novela tak reflektuje na samosprávou avizované návrhy na zrušenie povinnosti vydávať VZN, ktorými upravovala financovanie škôl a školských zariadení, ktoré sama zriadila ako rozpočtové organizácie a ktoré boli súčasťou jej rozpočtového procesu, nakoľko príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (teda škôl a školských zariadení) sú súčasťou rozpočtu obce. Novelou sa tak výrazne znižuje administratívna záťaž pre obce a proces určovania údajov, podľa ktorých sa financujú vymedzené školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, sa stane v plnom rozsahu súčasťou rozpočtového procesu.
Upozornenie:
Novela zrušila povinnosť obce vydávať VZN o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Podľa obec oznamuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 31. januára príslušného kalendárneho roka výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok z príjmov obce, pričom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály