Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Keller

Počet článkov autora: 2


Zmluva o dielo - právny režim a jej uzavretie

Zmluva o dielo patrí k jedným z najbežnejších druhov zmlúv uzatváraných v územnej samospráve, napriek tomu sa však v aplikačnej praxi aj s týmto zmluvným typom spájajú mnohé sporné otázky. V tomto príspevku sa budeme venovať základným východiskám ...

Odvolanie hlavného kontrolóra obce

Dňa 1.7.2016 nadobudli účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v z. n. p., zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v z. n. p. a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "SSP"), čím došlo k na...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.