Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre miestnu územnú samosprávu. Konkrétna výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre každé mesto a každú obec je zverejnená na internetovej stránke https://www.mfsr.sk/files/archiv/19/vychodiskove-obce_jun2022.pdf. Okrem úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb došlo v rámci východiskových štatistických údajov na rok 2022 aj k zmene prepočítaného počtu žiakov na rok 2022. Na základe týchto zmien sa mení aj výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka, poslucháča a dieťa na rok 2022 – zvyšuje sa zo sumy 98,70 € na sumu 103,05 € (júnová prognóza) a na sumu 103,73 € (septembrová prognóza). V článku sa venujeme týmto zmenám východiskových štatistických údajov v roku 2022 a ich vplyvu na financovanie originálnych školských kompetencií – základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školského zariadenia z rozpočtu obce. Poskytneme odpovede aj na otázky spojené s touto problematikou.

Financovanie originálnych školských kompetencií - základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení (ďalej len "školy a školské zariadenia") upravujú dva zákony:
Obec musí zabezpečiť financovanie škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti - škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na základe všeobecne záväzného nariadenia a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi, náboženskej osoby alebo inej právnickej a fyzickej osoby (ďalej len "cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia") na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.
Zdrojom financovania je rozpočet obce, do ktorého na tento účel plynie výnos z dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len "výnos dane z príjmov") v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 564/2004 Z.z.") a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie č. 668/2004 Z.z.").
Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktorý dostane konkrétna obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov sa vypočíta podľa vzorca:

Prepočítaný počet žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl,
detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce

x

predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu

=

predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktoré dostane obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov.

Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktorý dostane konkrétna obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov závisí od dvoch veličín:
1.
od predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu, ktorá je rovnaká pre každú obec;
2.
od prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce k 15. septembru začínajúceho školského roka.
U konkrétnej obce predpokladaný objem finančných prostriedkov vždy závisí od prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce k 15. septembru začínajúceho školského roka a od predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu.
Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu znamená prognózovanú ročnú sumu pripadajúcu na jedného prepočítaného žiaka, dieťa a poslucháča, ktorá je rovnaká pre každú obec. Na jej výpočet sú potrebné údaje z dokumentu: "Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok ....", ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to konkrétne:
1.
predpokladaný podiel obcí na výnose da
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály