Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výročná správa za konsolidovaný celok

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Základným právnym rámcom upravujúcim výročnú správu účtovných jednotiek samosprávy je zákon č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. V podmienkach samosprávy musí mať obec/mesto/samosprávny kraj overenú audítorom individuálnu účtovnú závierku a taktiež konsolidovanú účtovnú závierku. Výročnú správu má teda povinnosť zostaviť každá obec, resp. mesto a každý samosprávny kraj, a to individuálnu, a v prípade, že má povinnosť zostaviť aj konsolidovanú účtovnú závierku, tak aj konsolidovanú výročnú správu.
Zákon o účtovníctve však umožňuje účtovným jednotkám samosprávy, ktoré majú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, aby údaje z individuálnej výročnej správy uviedli v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovali ako samostatný dokument.
Zverejňovanie individuálnej a kon­solidovanej výročnej správy upravuje taktiež zákon o účtovníctve, podľa ktorého sa
individuálna a konsolidovaná výročná správa zverejňuje uložím do registra účtovných závierok.
Základný rámec informácií, ktoré by mali byť vo výročnej správe za konsolidovaný celok, resp. za jednu samostatnú účtovnú jednotku samosprávy:
-
určenie, za aký celok sa výročná správa zostavuje, t.j. či ide o výročnú správu obce/mesta/vyššieho územného celku nadväzujúcu na individuálnu účtovnú závierku alebo o výročnú správu obce/mesta/vyššieho územného celku nadväzujúcu na konsolidovanú účtovnú závierku:
Napríklad: Samospráva XXX (ďalej len "obec XXX") je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec XXX je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce XXX pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov;
-
všeobecné informácie vzťahujúce sa na celok, za ktorý sa výročná správa zostavuje, ­napr. začlenenie v rámci územnosprávneho členenia krajiny, identifikačné číslo, počet obyvateľov, rozloha, napr.:
Obec XXX patrí do samosprávneho kraja YYY, okresu ZZZ, má ......... obyvateľov a rozlohu ........ ha. Z posledného sčítania ľudu vyplýva národnostné zloženie v pomere ........ % slovenská, ....... iná. Náboženské zloženie reprezentuje pomer ...... %, ....... % bez vyznania;
-
história celku, za ktorý sa zostavuje výročná správa vrátane historických pamätihodností vrátane významných osobností regiónu, symboly samosprávy (erb, vlajka, pečať);
-
súčasné organizačné usporiadanie celku, za ktorý sa výročná správa zostavuje, napr. informácie o primátorovi/starostovi/predsedovi samosprávneho kraja vrátane mestského zastupiteľstva a fungujúcich komisií, resp. iných orgánov, napr.:
Najvyšším výkonným orgánom je starosta .......... Má právo nosiť insígnie. Starostu volia obyvatelia v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov miestneho úradu, v administratívno právnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta plní tieto úlohy:
-
zvoláva a vedie zasadnutie miestneho zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
-
podpisuje nariadenia .....,
-
vykonáva správu ........,
-
zastupuje ........ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
-
podpisuje dohody, zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva .......,
-
rozhoduje vo všetkých veciach správy ......., ktoré nie sú zákonom alebo štatútom hlavného mesta vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
-
rozhoduje o rozpočtových opatreniach,
-
predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie zástupcu starostu,
-
určuje odmenu zástupcovi starostu,
-
udeľuje verejné uznania za zásluhy.
Miestne zastupiteľstvo tvoria ..........
Komisia finančná, podnikateľských aktivít a správy majetku:
predseda: ......
poslanci: ........
neposlanci: .........
Komisia kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva:
predseda: ......
poslanci: ........
neposlanci: .........
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia:
predseda: ......
poslanci: ........
neposlanci: .........
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti:
predseda: ......
poslanci: ........
Ak sa výročná správa zostavuje za konsolidovaný celok, tak informácie o všetkých súčastiach konsolidovaného celku:
Organizácie založené a zriadené mestom - konsolidovaný celok

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

 

IČO

 

Právna forma

 

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

 

Rámcové informácie o rozpočtovom hospodárení, napr. aký rozpočet bol schválený a následne prípadne upravovaný zastupiteľstvom a aké bolo jeho plnenie, napr.:
Rozpočet mesta ......... na rok 2022 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta ....... sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a finančné operácie. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa ......... uznesením MZ č. ......... Celkové príjmy mesta boli inkasované vo výške ......... eur a celkové výdavky boli čerpané vo výške .......... eur.
-
informácie o plnení úloh obce alebo vyššieho územného celku v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry a hospodárstva, napr.:
Zdravotná starostlivosť je pre občanov zabezpečená v mieste bydliska, a to prostredníctvom zabezpečenia činnosti zdravotníckeho strediska. Výdavky na energie zdravotníckeho strediska sú hradené z rozpočtu a je prenajímané bezplatne.
Športová činnosť regiónu sa rozvíja v rámci aktivít miestnej telovýchovnej jednoty, ktorá je z prostriedkov rozpočtu podporovaná prostredníctvom dotácie a úhradou energií v ­areáli telovýchovnej jednoty.
V oblasti vzdelávania sa prostredníctvom mestskej knižnice zvyšuje záujem mládeže o literatúru, prostredníctvom širokej ponuky knižničného fondu.
V sociálnej oblasti okrem jednorazovej adresnej finančnej pomoci odkázaným občanom je zabezpečená aj opatrovateľská služba, a to prostredníctvom agentúrnych služieb fin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály