Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V príspevku sa venujeme dôležitej téme, ktorou je vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov. Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie majú povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať systém finančného riadenia, v rámci ktorého sa musí zabezpečiť aj jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice, vykonávania pokladničných operácií a obehu pokladničných dokladov.
Najlepší spôsob, ako obce a rozpočtové a príspevkové organizácie (ďalej len "ROPO") zabezpečia jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice a vykonávania pokladničných operácií, je vydanie vnútorného predpisu, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená jednotnosť pri vedení pokladnice, vykonávaní pokladničných operácií a obehu pokladničných dokladov v účtovnej jednotke.
Tento vnútorný predpis sa stane súčasťou celého systému finančného riadenia, ktorý tvoria jednotlivé vnútorné smernice a rozhodnutia štatutárneho orgánu obce a ROPO ako vnútorné riadiace akty finančného riadenia, ktoré upravujú prípravu a realizáciu pokladničných operácií, povinnosti a postupy vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie, riadenie a kontrolu činností na úseku rozpočtovníctva a účtovníctva pri hospodárnom, efektívnom a účinnom vynakladaní verejných prostriedkov.
______________________________
ODPORÚČANIE:
Žiadny právny predpis neustanovuje povinnosť pre obec a ROPO vydať vnútorný predpis upravujúci vedenie pokladnice. Odporúčame, aby si obec a ROPO vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov upravila vo vnútornom predpise, a to buď v smernici o vedení pokladnice a obehu pokladničných dokladov alebo v smernici o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov.
______________________________
V aplikačnej praxi sa uplatňuje jeden aj druhý prístup. Vždy je to len na slobodnom rozhodnutí obce a ROPO, aký postup pri vydaní vnútorného predpisu si zvolí.
Dôležité je, aby vo vnútornom predpise boli vymedzené pravidlá:
-
výdaja a príjmu peňažných pro­­striedkov v hotovosti a cenín,
-
evidovania peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín,
-
označovania, číslovania, náležitostí pokladničných dokladov a pokladničnej knihy,
-
preskúmavania, kontroly a schvaľovania pokladničných operácií,
-
obehu pokladničných dokladov,
-
opravy pokladničných dokladov a účtovných záznamov,
-
úschovy pokladničných dokladov.
Je žiaduce vo vnútornom predpise tiež riešiť:
-
prevádzku pokladnice, stanovenie pokladničných hodín, zabezpečenie bezpečnosti,
-
stanovenie limitu pokladničnej hotovosti,
-
zásady dopĺňania peňažných prostriedkov v hotovosti (na základe predpokladaných výdavkov) a odvodu peňažných prostriedkov v hotovosti nad stanovený pokladničný limit do banky,
-
postup pri poskytovaní preddavkov zamestnancom a spôsob ich zúčtovania,
-
inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín.
Zásady vedenia pokladnice
Za vedenie pokladnice je zodpovedný pokladník. Pod vedením pokladnice chápeme tieto činnosti:
-
evidovanie peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín a vedenie evidencie o pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín,
-
zabezpečenie príjmu a výdaja peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín,
-
sledovanie limitu pokladničnej hotovosti a zabezpečovanie odvodu pokladničnej hotovosti do banky,
-
dodržiavanie obmedzenia platieb v hotovosti,
-
vyhotovovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy,
-
vykonávanie účtovných zápisov na pokladničných dokladoch,
-
vykonávanie základnej finančnej kontroly finančných operácií - pokladničných operácií,
-
odovzdávanie pokladničných dokladov a účtovných záznamov z pokladničných kníh na zaúčtovanie.
Otázka č. 1:
V akej hodnote môže obec realizovať platby v hotovosti cez pokladnicu?
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") neupravuje práva a povinnosti účtovnej jednotky pri realizácii platieb v hotovosti. Pre obec platí povinnosť dodržiavať zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon o obmedzení platieb v hotovosti"). Podľa § 4 zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa pre obce zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, pričom platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Toto ustanovenie bolo novelizované zákonom č. 211/2023 Z.z., ktorým sa zmenila hodnota z 5 000 eur na 15 000 eur.
Otázka č. 2:
Platia ešte nejaké iné obmedzenia pre platby v hotovosti cez pokladnicu?
Novelou zákona o ­obmedzení platieb v hotovosti zákonom č. 211/2023 Z.z. došlo k zjednoteniu pôvodných súm platby v hotovosti (5 000 eur a 15 000 eur) na jednotnú sumu možnej platby v hotovosti do výšky 15 000 eur. Po novele zákona platí, že platbu v hotovosti do výšky 15 000 eur je možné uskutočniť bez ohľadu na to, medzi akými subjektmi sa platba v hotovosti realizuje, či o ide o platby v hotovosti medzi podnikateľmi alebo nepodnikateľmi, či je to fyzická osoba alebo právnická osoba.
Treba upozorniť, že za platbu v hotovosti sa považuje aj platba v inej mene, ako je mena euro, ktorá sa prepočíta platným výmenným kurzom určeným ECB, a za hodnotu platby v hotovosti sa rozumie súčet hodnôt samostatných platieb, ak je táto platba rozdelená na niekoľko samostatných platieb a tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh), jedného obchodného kontraktu v trvaní určeného obdobia, napr. jedného roka, ak ide o kontrakt, ktorý si vyžaduje určenie obdobia pre jeho trvanie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály