Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Usporiadanie finančných vzťahov obce a vyššieho zemného celku

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec a vyšší územný celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli dotácie zo svojho rozpočtu; ďalej usporiadajú finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

V príspevku sa venujeme finančnému zúčtovaniu týchto vzťahov, ktoré sa realizuje v rámci súhrnného spracovania údajov o rozpočtovom hospodárení obce a vyššieho územného celku do záverečného účtu.
Obec a vyšší územný celok finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:
1.
k štátu, t.j. najmä k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom,
2.
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pô­sobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce alebo vyššieho územného celku, ako aj zo zmlúv,
3.
k zriadeným rozpočtovým a prí­spevkovým organizáciám a k právnickým osobám, ktorých je obec a vyšší územný celok zakladateľom,
4.
k rozpočtom iných obcí, k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
Usporiadanie finančných vzťahov je dôležité pre zostavenie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku. Finančné prostriedky vyplývajúce z týchto finančných vzťahov sú súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku, sú rozpočtované podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie ako granty a transfery v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Prijatie týchto prostriedkov a rovnako ich použitie je súčasťou plnenia príjmov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku a čerpania výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Zúčtovanie finančných vzťahov - príjmov a výdavkov je základom zostavenia záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku.
1. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom územnej samosprávy
Finančnými vzťahmi štátu k rozpočtom územnej samosprávy, t.j. k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov rozumieme finančné prostriedky, ktoré štát poskytuje obciam a vyšším územným celkom na plnenie úloh a funkcií, ktoré územná samospráva plní. Samotná realizácia finančných vzťahov štátu sa uskutočňuje prevodom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obcí a vyšších územných celkov.
Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu sú:
-
podiely na daniach v správe štátu (zabezpečujú sa prostredníctvom daňových úradov),
-
dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (zabezpečujú sa prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec a vyšší územný celok),
-
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok (zabezpečujú sa prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať).
K najvýznamnejším finančným vzťahom štátu k rozpočtom obce a k rozpočtom vyššieho územného celku sú podiely na daniach v správe štátu. Finančné vzťahy - podiely na daniach v správe štátu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Týmto zákonom je určený výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len "daň") v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtov obce. Tento zákon určuje aj výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov. Štát ručí za výber dane a jej poukázanie obciam a vyšším územným celkom a rozhoduje aj o spôsobe jej prideľovania medzi jednotlivé obce a vyššie územné celky, a to nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p., ktoré upravuje aj systém rozdeľovania výnosu dane. Výnosy dane sú vlastnými príjmami obce a vlastnými príjmami vyššieho územného celku; kompetenciu rozhodovať o použití týchto príjmov majú výsostne len obce a vyššie územné celky.
Obec a vyšší územný celok plnia nielen úlohy vyplývajúce z ich samosprávnych funkcií, ale aj niektoré úlohy štátnej správy. Financovanie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý obce a vyššie územné celky vykonávajú, zabezpečuje štát z prostriedkov štátneho rozpočtu. Tieto dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy získavajú obce a vyššie územné celky do svojich rozpočtov prevodom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí konkrétny prenesený výkon štátnej správy. Náklady preneseného výkonu štátnej správy sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a na základe osobitných predpisov. Dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa poskytujú na základe osobitných predpisov, napríklad na základe zákona č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály