Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Určenie poplatníka za komunálny odpad pri zriadení vecného bremena

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

V súvislosti s povinnosťou platenia miestneho poplatku za komunálny odpad sa v príspevku zaoberáme otázkou, či pre určenie poplatníka v zmysle § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) je právne významná okolnosť, že vlastník byt fakticky neužíva z dôvodu zriadeného práva doživotného bývania v prospech inej fyzickej osoby.

Právny základ pre vymedzenie poplatníka za komunálny odpad
V § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach sú vymedzené náklady a činnosti súvisiace s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, v ods. 2 sú vymedzené subjekty, ktoré sú povinné poplatok platiť. V prípade fyzických osôb [ods. 2 písm. a)] je poplatníkom tá fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo ktorá má v obci prechodný pobyt, alebo fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, alebo tá fyzická osoba, ktorá na území obce užíva byt (alebo iné nehnuteľnosti, objekty či ich časti), a to na iný účel ako na podnikanie.
Podľa § 77 ods. 3 zákona o miestnych daniach, ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
______________________________
Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.
______________________________
Podľa § 80 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť identifikačné údaje; v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 zákona o miestnych daniach, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali. Za zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku sa nepovažuje uplatnenie nároku na zníženie a odpustenie poplatku.
Podľa § 81 ods. 1, 2 zákona o miestnych daniach vyrubuje obec poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Podľa § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "VZN") k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály