Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie záväzkov s neurčitým časovým vymedzením

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie tvoria rezervy podľa § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 14 opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Podľa § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve sú rezervy definované ako záväzky s neurčitým (neistým) časovým vymedzením alebo výškou, ktoré sa tvoria na krytie známych rizík alebo strát súvisiacich s činnosťou účtovnej jednotky. Podľa postupov účtovania sa rezervy definujú ako záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje ako rezerva, ale sa účtuje ako záväzok. Rezervy sa tvoria v očakávanej výške záväzku a rezervy nemajú aktívny zostatok (§ 14 ods. 6 postupov účtovania). Vo väčšine prípadov sa očakávaná výška záväzku nerovná jej skutočnému použitiu (čerpaniu). Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov. V rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (príloha k postupom účtovania) pre účtovanie
tvorby, rozpustenia a zrušenia rezerv
sú vytvorené tieto účty:
-
323 - Krátkodobé rezervy
, ak ide o krátkodobé záväzky (zákonné, ostatné);
-
451 - Rezervy zákonné
, ak ide o dlhodobé rezervy;
-
459 - Rezervy ostatné
, ak ide o dlhodobé rezervy.
Účty rezerv sú z metodického hľadiska pasívne účty, ich zostatok sa prevádza do nasledujúceho účtovného obdobia (§ 14 ods. 5 postupov účtovania) a v súvahe sa vykazuje na strane pasív. Spôsob tvorby a použitia rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.
Podrobnejšie hľadiská tvorby rezerv zobrazuje tabuľka 1.

Rezervy podľa doby vyrovnania záväzkov

Krátkodobé a dlhodobé rezervy

Rezervy podľa činností

Rezervy za:

−  prevádzkovú činnosť,

−  finančnú činnosť,

−  mimoriadnu činnosť.

Rezervy za:

−  hlavnú činnosť,

−  vedľajšiu činnosť.

Rezervy podľa zákonnej úpravy

Zákonné a ostatné rezervy

Rezervy podľa zákona č. 595/2003o daniz príjmovv znení neskorších predpisov

Daňové a nedaňové rezervy

Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov. V závislosti od toho, ktorú časť výsledku hospodárenia ovplyvňujú, sa
tvorba
rezerv účtuje:
-
v prípade prevádzkovej činnosti do nákladov na účty
552 - Tvorba zákonných rezerv
, resp.
553 - Tvorba ostatných rezerv
,
-
v prípade finančnej činnosti do nákladov na účet
554 - Tvorba rezerv
z
finančnej činnosti
,
-
v prípade mimoriadnej činnosti do nákladov na účet
574 - Tvorba rezerv
.
Použitie a čerpanie (zrušenie) rezerv sa účtuje do výnosov v závislosti od toho, na akej činnosti účtovnej jednotky boli rezervy v minulých účtovných obdobiach tvorené na účty:
-
652 - Zúčtovanie zákonných rezerv,
-
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv,
-
654 - Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti,
-
674 - Zúčtovanie rezerv z mimoriadnej činnosti.

Účtovanie tvorby rezerv rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

P. č.

Text účtovného prípadu

MD

D

1.

Tvorba krátkodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti – na nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného poistného v štátnej rozpočtovej organizácii

552

323

2.

Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti (rozpustenie rezervy trvá viac ako 1 rok) – na lesnú pestovateľskú činnosť štátnej príspevkovej organizácie

552

451

3.

Tvorba ostatnej krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti – na nevyfakturované dodávky, zamestnanecké pôžičky obce

553

323

4.

Tvorba ostatnej dlhodobej rezervy z prevádzkovej činnosti – na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy obce, na prebiehajúci súdny spor štátnej príspevkovej organizácie

 

553

 

459

5.

Tvorba krátkodobej rezervy z finančnej činnosti – bankové záruky

554

323

6.

Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy z mimoriadnej činnosti

574

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály