Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie zásob obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú o zásobách v účtovej triede 1 – Zásoby podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“).

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. U rozpočtových organizácií (ďalej len "RO") sú zásobami prevažne nakúpené zásoby - v podobe kancelárskych zásob, čistiacich prostriedkov a drobného hmotného majetku. Nakúpenými zásobami sú materiál a tovar, ktoré oceňujeme obstarávacou cenou. Tovarom sú nakúpené zásoby za účelom ďalšieho odpredaja v nezmenenej podobe (t.j. účtovná jednotka tovar neprenajíma, nevykonáva na ňom technické zhodnotenie, nepoužíva ho). Pri zásobách môžu rozpočtové a príspevkové organizácie uplatniť dva spôsoby účtovania, a to spôsob A a spôsob B účtovania zásob. Spôsob B účtovania zásob (priamo do spotreby) nemôžu používať obce a vyššie územné celky, ktorým podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. vyplýva povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
Na vybraných príkladoch sú uvedené rozdiely pri účtovaní nakúpených zásob, a to z hľadiska štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie a obecnej rozpočtovej organizácie, obecnej príspevkovej organizácie, obce.

P. č.

Text účtovného prípadu

Typ organizácie

Spôsob A účtovania materiálu, tovaru

Štátna rozpočtová organizácia

Obecná rozpočtová organizácia

MD

D

MD

D

1.

K 1. 1. otvorenie účtu 112 – Materiál na sklade,
132 – Tovar na sklade a v predajniach

112, 132

701

112, 132

701

Prijatie bežného transferu od zriaďovateľa – účtuje len obecná RO

 

 

222

354

2.

Faktúra za materiál, tovar (+ náklady súvisiace s jeho obstaraním – preprava, montáž)

111, 131

321

111, 131

321

3.

Prevzatie materiálu (tovaru) na sklad v obstarávacej cene

112, 132

111, 131

112, 132

111, 131

4.

Úhrada faktúry z výdavkových účtov

321

225

321

222

5.

Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s čerpaním výdavkov

352

681

354

691

6.

Spotreba materiálu – výdaj zo skladu

501

112

501

112

7.

Úbytok materiálu, tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov

501, 504

112, 132

501, 504

112, 132

8.

Príjem materiálu darom mimo subjektu verejnej správy

112

384

112

384

9.

Spotreba darovaného materiálu

501

112

501

112

10.

Zúčtovanie výnosov z darovaného materiálu vo vecnej a v časovej súvislosti so vznikom nákladov

384

697

384

697

11.

Zníženie stavu materiálu na sklade (tovaru) – výdaj predaného materiálu

542, 504

112, 132

542, 504

112, 132

12.

Pohľadávka za predaný materiál, tovar

316

642, 604

318

642, 604

13.

Inkaso pohľadávky

224

316

223

318

14.

Pri uzavieraní účtovných kníh:

zaúčtovanie materiálu, tovaru na ceste

zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok (dodací list)

119, 139

111, 131

111, 131

326

119, 139

111, 131

111, 131

326

15.

Manko materiálu na sklade

549

112

549

112

16.

Inventarizačný rozdiel materiálu na sklade – prebytok

112

648

112

648

Účet
225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov
je tzv. čerpacím účtom štátnej rozpočtovej organizácie. Štátna rozpočtová organizácia je klientom Štátnej pokladnice a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Obstaranie zásob účtuje pomocou čerpacieho výdavkového účtu na základe záväzného ukazovateľa limitov výdavkov. V tomto prípade nedochádza k reálnemu presunu peňažných prostriedkov, ale len k odčerpaniu výdavkov z účtu
225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov
. Obecná rozpočtová organizácia je financovaná z rozpočtu obce. Zásoby nakupuje z bežného transferu od zriaďovateľa prostredníctvom účtu
222 - Výdavkový rozpočtový účet.
Príjem bežného transferu od zriaďovateľa sa účtuje na ťarchu účtu
222 - Výdavkový rozpočtový účet
, keďže tu dochádza k reálnemu presunu peňažných prostriedkov a súvzťažne vzniká záväzok na účte
354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(MD 222/D 354). Na výdavkovom účte obecná rozpočtová organizácia účtuje príjem transferu (MD 222/D 354) a zároveň aj čerpanie výdavkov (MD 321/D 222). K odpredaju nepotrebných zásob dochádza v rozpočtových organizáciách len ojedinele. Z hľadiska štátnej rozpočtovej organizácie tento príjem patrí medzi nedaňové príjmy. Účtuje sa pomocou účtu
316 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
a súvzťažne ako prírastok výnosov (účty
642 - Tržby z predaja materiálu, 604 - Tržby za tovar
). Inkaso pohľadávky sa sústreďuje na príjmovom účte
224 - Účet štátnych rozpočtových príjmov
. Štátna rozpočtová organizácia oddelene sleduje výdavkový okruh (
225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkov
) od príjmového okruhu (
224 - Účet štátnych rozpočtových príjmov
). Obecná rozpočtová organizácia predpis nedaňového príjmu účtuje na účte
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
a súvzťažne ako prírastok výnosov
(642 - Tržby z predaja materiálu, 604 - Tržby za tovar
). Inkaso pohľadávky obecná rozpočtová organizácia sústreďuje na príjmovom rozpočtovom účte a oddelene účtuje výdavkový a príjmový okruh. Výdavkový okruh účtuje na účte
222 - Výdavkový rozpočtový účet
a príjmový okruh na účte
223 - Príjmový rozpočtový účet
. Obecná rozpočtová organizácia je povinná tieto vyinkasované príjmy odviesť do rozpočtu obce. Účty
111 -
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály