Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Počas roka sa stretávame so situá­ciami, keď je potrebné časovo rozlišovať prijaté finančné prostriedky vzhľadom na časovú súvislosť so súčasným obdobím. V poslednom rade všetky prijaté kapitálové dotácie a granty zo štátneho rozpočtu je potrebné časovo rozlišovať v súvislosti s jeho účtovným opotrebením, teda odpismi. Okrem týchto dvoch najčastejších prípadov však existujú mnohé ďalšie účtovné prípady, pri ktorých treba účtovať na účte 384 – Výnosy budúcich období.

Účet
384 - Výnosy budúcich období
má v účtovníctve variabilné použitie. Je upravený v rôznych ustanoveniach opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augus­ta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len "postupy účtovania"). Na tomto účte sa účtujú príjmy, ktoré vznikli v bežnom účtovnom období, pričom vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach. Ide o príjem nájomného vopred, vopred prijaté predplatné, rôzne zmluvné plnenia zo servisných služieb, ktoré sú uhradené vopred. Účtujú sa tu však aj dotácie, inventarizačné prebytky odpisovaného majetku alebo majetok obstaraný bezodplatne.
V štvrťročnom finančnom výkazníctve
podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia ­plnenia rozpočtu verejnej správy, sa v rámci Finančného výkazu o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy
(FIN 2 - 04) vykazuje na riadku 135
.
V koncoročnom účtovnom výkazníctve
podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25755/2007-31z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, sa v rámci
Súvahy vykazuje na riadku 182
.
Ak porovnáme subjekty súkromnej sféry - podnikateľov, náplň účtu
384 - Výnosy budúcich období
je u subjektov verejnej správy oveľa širšia. Na tomto účte rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, ale aj samosprávne kraje účtujú o transferoch (bežných, ako aj kapitálových výdavkoch, príspevkoch, grantoch) od iných účtovných jednotiek, s výnimkou transferov od zriaďovateľa, majetok získaný darom, novozistený majetok a časové rozlíšenie výnosov.
Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia.
Vysvetlivky: RO - rozpočtová organizácia, KZ - Kód zdroja, EK - ekonomická klasifikácia, ŠR - štátny rozpočet, DHM - dlhodobý hmotný majetok, VÚC - vyšší územný celok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok.
1. Školné/réžia/stravné prijaté vopred
Pri rozpočtových organizáciách je to najčastejšie školné, ale môžu to byť aj iné poplatky, ktoré RO prijme vopred:

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Školné prijaté v decembri vopred na mesiace január – jún na príjmový rozpočtový účet, KZ 72g, EK 2xx

100,−

223

384

2.

Predpis odvodu príjmov zriaďovateľovi

100,−

381

351

3.

Realizovaný odvod zriaďovateľovi z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet obce

100,−

351

223

Účtovanie v obci

4.

Príjem finančných prostriedkov na bankový účet obce

100,−

221

384

Účtovanie v nasledujúcom roku

5.

Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

100,−

384

602

6.

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného obdobia z odvodu príjmov zriaďovateľovi

100,−

588

381

Účtovanie v obci

7.

Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia

100,−

384

699

Keďže účty 351 a 384  vykazujú k 31.12. bežného obdobia zostatky vo vzťahu k zriaďovateľovi, musia byť tieto účty predmetom eliminácie v konsolidovanej účtovnej závierke.
Pri príspevkových organizáciách to môže byť napríklad nájomné prijaté vopred:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály