Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie vrátenia alikvotnej časti stabilizačného príspevku zdravotníckych zamestnancov

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

S cieľom stabilizácie zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby vznikol zdravotníckym pracovníkom podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v z. n. p. nárok na stabilizačný príspevok vo výške 5 000 eur. Uvedený príspevok bol vyplatený do 31. januára 2023 a jednou z podmienok jeho vyplatenia bolo zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa 3 roky. V príspevku sa dozviete, ako zaúčtovať vrátenie alikvotnej časti stabilizačného príspevku, ak zamestnanec túto podmienku poruší.

V dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku sa zamestnanec zaviazal, že zotrvá v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti najmenej 3 roky od uzatvorenia uvedenej dohody.
V prípade porušenia podmienok dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku alebo v prípade úpravy (skrátenia) pracovného úväzku zamestnanca je zamestnanec povinný vrátiť zamestnávateľovi časť stabilizačného príspevku po zdanení, t.j. vrátiť zamestnávateľovi alikvotnú časť stabilizačného príspevku zníženú o preddavok na daň (tzv. "v čistom"). Rovnako sa postupuje aj v prípade zmeny pracovného úväzku zamestnanca na kratší čas. Zamestnanec vráti príslušnú časť príspevku v termíne a spôsobom, ktorý si dohodne so zamestnávateľom.
Preddavok na daň zo závislej činnosti (ďalej "preddavok na daň") vzťahujúci sa k alikvotnej časti vráteného stabilizačného príspevku vypočíta zamestnávateľ ako rozdiel medzi sumou zrazeného a odvedeného preddavku na daň zamestnanca za mesiac december 2022 a sumou nanovo vypočítaného preddavku na daň za mesiac december 2022 (t.j. za mesiac, v ktorom bol stabilizačný príspevok v plnej sume zúčtovaný) z upravenej zdaniteľnej mzdy, pri ktorej v úhrne zdaniteľných príjmov bude zahrnutá len časť stabilizačného príspevku, na ktorú má zamestnanec nárok do posledného dňa dodržania dohodnutých podmienok.
______________________________
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály