Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Špecifiká obcí a rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/­16786/­2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. Článok sa venuje účtovným prípadom obcí a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Vysvetlivky: ŠPO – štátna príspevková organizácia, ŠRO – štátna rozpočtová organizácia, FA – faktúra, DHM – dlho­dobý hmotný majetok, OC – obstarávacia cena, VBÚ – výpis z bankového účtu, KS – konečný stav, VÚC – vyšší územný celok, ID – interný doklad, PPD – príjmový pokladničný doklad, IÚD – interný účtovný doklad, DFM – dlhodobý finančný majetok.

Vysvetlivky: ŠPO - štátna príspevková organizácia, ŠRO - štátna rozpočtová organizácia, FA - faktúra, DHM - dlho­dobý hmotný majetok, OC - obstarávacia cena, VBÚ - výpis z bankového účtu, KS - konečný stav, VÚC - vyšší územný celok, ID - interný doklad, PPD - príjmový pokladničný doklad, IÚD - interný účtovný doklad, DFM - dlhodobý finančný majetok.
Príklad č. 1:
Štátna príspevková organizácia získala príspevok na obstaranie prístroja od zriaďovateľa - správcu kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 3 900 €. V priebehu účtovného obdobia vznikli tieto účtovné prípady.
Účtovanie v ŠPO - z kapitálového príspevku od zriaďovateľa
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Prijatý kapitálový transfer (príspevok) – príjem prostriedkov na bankový účet

3 900,–

221

352

2.

Prijatá faktúra za nákup prístroja

3 660,–

042

321

3.

Prijatá faktúra za prepravu prístroja

  240,–

042

321

4.

Úhrada oboch faktúr z účtu príspevkovej organizácie

3 900,–

321

221

5.

Zaradenie prístroja do stavu DHM

3 900,–

022

042

6.

Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

3 900,–

352

353

7.

Ročný odpis prístroja vo výške 1/6 z OC

650,–

551

082

8.

Zúčtovanie kapitálového transferu vo vecnej a v časovej súvislosti so vznikom odpisov

650,–

353

682

Vzťah k zriaďovateľovi - v podobe príspevku - bude štátna príspevková organizácia účtovať na účte
353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
po dobu 6 rokov odpisovania prístroja. Štátna príspevková organizácia odpísanú hodnotu vo výške 650 € účtuje ako zníženie vzťahu k zriaďovateľovi (MD 353/D 682). Štátna príspevková organizácia z hľadiska vykazovania subjektov verejnej správy je subjektom štátnej správy a kapitálový príspevok na obstaranie prístroja získala štátna príspevková organizácia z rozpočtu zriaďovateľa (t.j. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR); transfer v podobe kapitálového príspevku predstavuje zúčtovací vzťah voči "svo­jim subjektom", ktorý sa účtuje na účte
353 - Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
.
Príklad č. 2:
Štátna príspevková organizácia obstarala prístroj v sume 6 000 € z kapitálového transferu od zriaďovateľa v sume 3 000 € a zvyšnú časť uhradila prostredníctvom finančných prostriedkov z vedľajšej činnosti.
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa – VBÚ

3 000,–

221

352

2.

Faktúra od dodávateľa za DHM

6 000,–

042

321

3.

Zaradenie do stavu DHM v OC

6 000,–

022

042

4.

Úhrada dodávateľskej faktúry – VBÚ

6 000,–

321

221

5.

Zúčtovanie kapitálového transferu – ako vzťah k zriaďovateľovi

3 000,–

352

353

6.

Zaúčtovanie odpisov vo výške 1/6 z OC

1 000,–

551

082

7.

Zaúčtovanie transferu do výnosov vo výške odpisov

1 000,–

353

682

Štátna príspevková organizácia obstarala prístroj za podmienky, že zvyšnú časť uhradí prostredníctvom finančných prostriedkov z vedľajšej činnosti. Prístroj bude príspevková organizácia odpisovať šesť rokov. Účtovná jednotka je povinná si zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva účtovné odpisy. Dlhodobý hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka vzhľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
Pri odpisovaní dlhodobého majetku rozlišujeme:
-
účtovné odpisy - vypočítajú sa napríklad pri prvej odpisovej skupine ako 1/4 z obstarávacej ceny dlhodobého majetku,
-
daňové odpisy - sú stanovené podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"). Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi vplýva na výpočet základu dane. Podľa zákona o dani z príjmov dlhodobý majetok účtovná jednotka odpisuje maximálne 40 rokov podľa zatriedenia majetku do 6 odpisových skupín (t.j. 1. odpisová skupina 4 roky, 2. odpisová skupina 6 rokov, 3. odpisová skupina 8 rokov, 4. odpisová skupina 12 rokov, 5. odpisová skupina 20 rokov, 6. odpisová skupina 40 rokov). Šiesta odpisová skupina zahŕňa nevýrobné budovy a stavby ako bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre zdravotníctvo, vzdelávanie, verejnoprospešné účely.
Príklad č. 3:
Rozpočtová organizácia (kapitola rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR) v priebehu rozpočtového roka získala nedaňové príjmy za poskytnuté služby v sume 4 900 €. K 31. 12. štátna rozpočtová organizácia vyinkasovala v skutočnosti príjmy vo výške 3 920 €. Z rozdielu medzi predpísanými a vyinkasovanými nedaňovými príjmami (t.j. 4 900 - 3 920) vzniká štátnej rozpočtovej organizácii povinnosť účtovať o predpise budúceho odvodu príjmov. Účtovným prípadom č. 4 štátna rozpočtová organizácia dáva informáciu svojmu zriaďovateľovi, že v budúcom rozpočtovom roku mu odvedie do rozpočtu zostávajúcu časť príjmov v sume 980 €.
Účtovanie nákladov z odvodu príjmov štátnej rozpočtovej organizácie
 

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

1.

Účtovanie výnosov z nedaňových rozpočtových príjmov z predaja služieb

4 900,–

 316

602

2.

Vyinkasované nedaňové rozpočtové príjmy

3 920,–

224

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály