Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právoplatnosť a vykonateľnosť platobného výmeru vydaného obcou

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Právoplatnosť rozhodnutia/platobného výmeru obce je významnou právnou skutočnosťou, ktorá spôsobuje, že rozhodnutie/platobný výmer možno napadnúť len mimoriadnymi opravnými prostriedkami. Proti právoplatnému rozhodnutiu/platobnému výmeru obce nemožno podať odvolanie. V prípade právoplatného platobného výmeru obce je potrebné počkať na uplynutie lehoty na plnenie si daňovej povinnosti zo strany daňového subjektu a až potom sa stane platobný výmer obce vykonateľným. Vykonateľné rozhodnutie/platobný výmer obce následne obec môže vymáhať od daňového subjektu buď cestou daňového exekučného konania, alebo cestou súdneho exekútora.
Obligatórne predpoklady právoplatnosti platobného výmeru obce
Podľa § 63 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "daňový poriadok") je pre právoplatnosť rozhodnutia/platobného výmeru obce nevyhnutné, aby boli kumulatívne splnené tieto predpoklady:
-
rozhodnutie/platobný výmer musí obec doručiť daňovému subjektu a zároveň
-
proti rozhodnutiu/platobnému výmeru obce nemožno podať odvolanie.
Doručenie rozhodnutia/platobného výmeru obce daňovému subjektu
Rozhodnutie/platobný výmer mu­sí byť vydaný obcou len v prípade, keď je obec vecne a miestne príslušným správcom dane a musí byť riadne doručené daňovému subjektu. Taktiež v rámci priebehu daňového konania musí obec správne vyhodnocovať jednotlivé dôkazy a správne uplatňovať procesné inštitúty, akými je napríklad vyhotovovanie zápisníc, dodržiavanie lehôt a doručovanie písomností.
Príklad:
Obec, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, vydala rozhodnutie/platobný výmer, ktorým vyrubila sumu daňovej povinnosti daňovému subjektu. Uvedené rozhodnutie však doručila na známu adresu daňového subjektu "obyčajnou doručenkou", pričom písomnosť prevzala manželka daňového subjektu. Musí obec zaslať rozhodnutie/platobný výmer k dani z nehnuteľností daňovému subjektu do vlastných rúk podľa právnej úpravy?
Pre právoplatnosť rozhodnutia/platobného výmeru vydaného obcou v daňovom konaní je nevyhnutné nielen to, aby obsahoval všetky obsahové náležitosti ustanovené v § 63 ods. 3 a 5 daňového poriadku, ale taktiež to, aby bol právne súladne doručený daňovému subjektu.
Pretože § 63 daňového poriadku neustanovuje špecifické právne ustanovenie, ktoré by upravovalo doručovanie platobného výmeru vydaného obcou v daňovom konaní, obec musí pri jeho doručovaní uplatniť všeobecné ustanovenia daňového poriadku, ktoré sa týkajú doručovania písomností v daňovom konaní.
V prvom rade je potrebné vyriešiť otázku, či platobný výmer obce vydaný v daňovom konaní je písomnosťou, ktorá by mala byť doručená dotknutému daňovému subjektu do vlastných rúk.
Jednotlivé prípady, keď je potrebné písomnosť vydanú v daňovom konaní doručiť daňovému subjektu do vlastných rúk, ustanovuje § 31 ods. 1 daňového poriadku prostredníctvom taxatívneho výpočtu.
Podľa § 31 ods. 1 daňového poriadku do vlastných rúk doručuje obec písomnosti:
-
o ktorých tak výslovne ustanovuje daňový poriadok - napríklad do vlastných rúk daňového dlžníka musí obec podľa § 91 ods. 3 daňového poriadku doručiť daňovú exekučnú výzvu, ktorou vymáha daňový nedoplatok napríklad na dani z nehnuteľností,
-
ak je deň doručenia rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty, ktorej nesplnenie by pre adresáta mohlo byť spojené s právnou ujmou,
-
ak tak určí obec podľa vlastného uváženia.
V kontexte taxatívneho výpočtu ustanoveného
Okamih doručenia ­písomného vyhotovenia rozhodnutia/platob­ného výmeru obce k dani z nehnuteľností je totiž podstatným pre začiatok plynutia odvolacej lehoty podľa daňového poriadku, ktorá je podľa § 72 ods. 3 daňového poriadku 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia v daňovom konaní.
Lehota na podanie odvolania je nesporne podstatnou zákonnou lehotou, nakoľko umožňuje podať odvolanie a tým umožniť zvrátiť právnu relevanciu platobného výmeru, ktorý je prvostupňovým rozhodnutím obce vydaným v daňovom konaní. Navyše premeškanie odvolacej lehoty je podstatnou právnou ujmou, ktorá spôsobí, že sa rozhodnutie/platobný výmer obce stane právoplatným a nemožno voči nemu použiť riadny opravný prostriedok, ktorým je odvolanie.
V kontexte uvedených súvislostí možno vyvodiť záver, že rozhodnutie/platobný výmer obce k dani z nehnuteľností musí byť doručený danému daňovému subjektu do vlastných rúk. Ide o doručenie prostredníctvom špeciálnej obálky s doručenkou s označením "do vlastných rúk", ktorú si môže prevziať výlučne dotknutý daňový subjekt. Správcovi dane sa vráti doručenka s označením časového okamihu prevzatia r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály