Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Práca nadčas vo verejnej službe (II.)

Dátum: Rubrika: Pracovné právo a mzdy Zo seriálu: Práca nadčas vo verejnej službe

V októbrovom čísle časopisu ste si mohli prečítať 1. časť článku o práci nadčas vo verejnej službe. V jeho pokračovaní sa zameriame na limity a špecifiká práce nadčas, ako aj na plat a náhradné voľno za prácu nadčas.
(dokončenie článku)
Limity práce nadčas
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah 150 hodín ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.
______________________________
Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. Maximálny rozsah 400 hodín ročne v sebe zahŕňa aj nariadenú prácu nadčas (najviac 150, resp. 250 hodín) aj dohodnutú/odsúhlasenú prácu nadčas.
______________________________
Uvedené maximálne rozsahy platia aj pre zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania v priebehu roka alebo v priebehu roka pracovný pomer končia.
V praxi sa často stretávame s tým, že zamestnávateľ najskôr eviduje 150 hodín nariadeného nadčasu a po vyčerpaní tohto limitu začne sledovať zvyšných 250 hodín dohodnutého nadčasu do celkového počtu 400 hodín nadčasu ročne. Takýto princíp nie je správny. Už v čase vykonávania práce nadčas musí byť jasné, či ide o nariadenú alebo dohodnutú, resp. následne odsúhlasenú prácu nadčas, a takto sa sleduje aj pre čerpanie limitov. Napr. zamestnanec má v januári 8 hodín dohodnutého nadčasu a 2 hodiny nariadeného nadčasu - vyčerpal 2 hodiny z limitu 150 hodín a 2 + 8 = 10 hodín z limitu 400 hodín.
Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku
sa nezahŕňa
práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal
náhradné voľno
alebo
ktorú vykonával pri:
a)
naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu,
b)
mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu.
V prípade čerpania náhradného voľna za prácu nadčas je dôležité, že práca nadčas sa do limitu 150/400 hodín nezapočíta až po vyčerpaní náhradného voľna za tento nadčas.
Príklad č. 4:
Zamestnanec mal do septembra 140 hodín nariadeného nadčasu, v októbri mu bola nariadená práca nadčas ďalších 10 hodín, pričom je dohodnuté, že za tento nadčas si zamestnanec bude čerpať náhradné voľno v decembri.
Zamestnávateľ nemôže v novembri zamestnancovi nariadiť prácu nadčas, lebo má vyčerpaných 150 hodín nariadeného nadčasu v kalendárnom roku. Zamestnanec si náhradné voľno za októbrový nadčas čerpá v rozsahu 10 hodín 4. 12. a 5. 12. Vyčerpaním náhradného voľna sa týchto 10 nadčasových hodín nezapočíta do (vyjme sa z) limitu 150 hodín, po 5. 12. má teda zamestnanec nariadených len 140 hodín nadčasu z limitu 150 a zamestnávateľ mu po tomto termíne môže znovu nariadiť 10 hodín nadčasu v tomto kalendárnom roku.
V prípade vykonávania nadčasovej práce podľa písmen a) a b), tieto sa hneď od januára do limitov 150/400 hodín ročne nepočítajú. Čiže nejde len o to, že nad rámec 150 a 400 hodín možno vykonávať len nadčasové práce uvedené v písm. a) a b). Napr. ak zamestnanec vykonával v januári 10 hodín nariadenej práce nadčas pri naliehavých opravárskych prácach, nevyčerpal z limitu 150 hodín a 400 hodín ani hodinu.
______________________________
Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, takáto dohoda môže obsahovať aj zníženie maximálnych zákonných limitov pod 150 hodín nariadenej, resp. 400 hodín celkovej nadčasovej práce, ale nie ich zvýšenie. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, zamestnávateľ môže určiť podmienky práce nadčas vo vnútornom predpise.
______________________________
Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
Zároveň platí § 85 ods. 9 Zákonníka práce
"Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín."
V tomto bode zákona nie je síce uvedené, v akom období musí byť táto podmienka splnená, ale túto podmienku upresňuje a výnimku z nej uvádza § 85a ods. 1 Zákonníka práce:
"Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín."
Ak nejde o zdravotníckeho zamestnanca, resp. ak zdravotnícky zamestnanec nesúhlasí s vyšším limitom pracovného času ako 48 hodín, tak priemerný pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín týždenne za obdobie (akýchkoľvek) 4 mesiacov po sebe nasledujúcich.
Do pracovného času sa na tento účel započítava akýkoľvek pracovný čas vrátane práce nadčas, napríklad aj:
-
pracovný čas podľa rozvrhu zmien, ktorý sa považuje za výkon práce podľa § 144a ods. 1 Zákonníka práce, aj keď v tomto čase zamestnanec nepracuje, napr. čas prekážok v práci, dovolenky,
-
doba pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 2 Zákonníka práce),
-
prestávky poskytované z dôvodov zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci (§ 91 ods. 6 Zákonníka práce),
-
prestávka na dojčenie (§ 170 Zákonníka práce),
-
čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času, ak toto dohodol zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov.
Do pracovného času sa výslovne nezapočítava:
-
neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§ 96 ods. 4 Zákonníka práce),
-
prestávky v práci (§ 91 ods. 5 Zákonníka práce).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály