Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Zákonom č. 335/2022 Z. z. sa zmenil a doplnil zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2022, upravuje možnosť určenia miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorých zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) v § 77 až § 83.

Možnosti obce pri zavedení poplatku za komunálny odpad
Spôsob určenia poplatku je na rozhodnutí obce, ktorá môže na svojom území zaviesť:
-
paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň alebo za osobu a kalendárny rok,
-
poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
-
poplatok za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu,
-
poplatok za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
-
poplatok za vážený množstvový zber komunálneho odpadu.
Spôsoby určenia poplatku môžu byť rôzne v jednotlivých častiach obce podľa § 17a zákona o miestnych daniach, ale aj pre poplatníkov bývajúcich, užívajúcich alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností. Spôsob určenia poplatku závisí od zavedeného systému, prípadne systémov zberu komunálneho odpadu v obci.
Určenie sadzby poplatku a preddavku na poplatok
Zákon o miestnych daniach upravuje sadzbu poplatku podľa zavedeného systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v § 78. Obec ustanovuje sadzby poplatku pre:
-
paušálny poplatok za osobu a kalendárny deň, prípadne kalendárny rok,
-
nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
-
nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a
-
vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Rozpätie sadzieb poplatku pre zavedený systém zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na pokrytie nákladov obce na zber a likvidáciu odpadu je upravené nasledovne:
a)
paušálne za osobu a kalendárny deň v sume najmenej 0,02 eura a najviac 0,2 eura; obec môže paušálnu sadzbu poplatku vyjadriť aj v sume za kalendárny rok,
b)
za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci nebol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
c)
za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov, ak v obci bol zavedený vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
d)
za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume najmenej 0,01 eura a najviac 0,2 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.
Ak obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení sadzbu paušálneho poplatku v sume za osobu a kalendárny rok, takáto sadzba môže byť v rozsahu od 7,3 eura (0,02 x 365, prípadne 366 dní) po 73 eur (0,2 x 365, prípadne 366 dní).
V čase prijímania a schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia k poplatku obec ešte nepozná sumu skutočných priemerných ročných nákladov na zabezpečenie činnosti nakladania s odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečovaním zberných nádob a kompostovacích zásobníkov. Zákon ustanovuje rozpätie sadzieb tak, že sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet predpokladaných priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. Doplnením slova "predpokladaných" sa spresnilo, že obec nielen spočíta skutočné náklady posledného známeho kalendárneho roku, ale do predpokladaných priemerných nákladov už započíta aj ich prípadné zmeny, napríklad z dôvodu zvyšovania faktúr za odvoz komunálneho odpadu zbernou spoločnosťou, zmenou poplatkov za skládkovanie odpadu, predpokladanou zmenou vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu (napr. podľa zmeny počtu zberných nádob a pod.) alebo predpokladanou zmenou množstva vytriedeného odpadu poplatníkmi.
V prípade váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa všeobecne záväzným nariadením neurčuje sadzba poplatku na zdaňovacie obdobie tak, ako pri ostatných systémoch zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ale ustanovuje sa sadzba preddavku na poplatok, z ktorého sa určí preddavok na poplatok a ktorý sa po uplynutí zdaňovacieho obdobia zúčtuje. Ak obec zavedie systém váženého množstvového zberu komunálneho odpadu, sadzba preddavku na poplatok sa použije len pri výpočte preddavkov na poplatok v zdaňovacom období, počas ktorého sa vážený množstvový zber vykonáva.
Podľa § 78 ods. 2 zákona o miestnych daniach obec určí všeobecne záväzným nariadením sadzbu preddavku na poplatok v rozmedzí od 0,01 eura do 0,2 eura za je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály