Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Dátum: Rubrika: Legislatívne zmeny

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.”) vykonanú zákonom č. 365/2022 Z. z. (ďalej len „novela zákona“), ktorá nadobudne účinnosť 15. decembra2022. Novela zákona pôvodne upravovala len poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku, avšak na základe pozmeňovacieho poslaneckého návrhu aktuálne rieši úpravou rozpočtových pravidiel územnej samosprávy dopady a dôsledky rastu inflácie, rastu cien energií a iných tovarov a služieb na hospodárenie obce a vyššieho územného celku.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
Novelou zákona bolo do § 7 ods. 6 a § 8 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. doplnené, že spôsob zúčtovania dotácií s rozpočtom určuje obec a vyšší územný celok. Ostatné skutočnosti v predmetnom ustanovení ostávajú nezmenené, t.j. prostriedky na dotácie sa v rozpočte na príslušný rozpočtový rok rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.
Podľa § 21h zákona č. 583/2004 Z.z. - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15.12.2022 "ustanovenia § 7 ods. 6 druhej vety a § 8 ods. 7 druhej vety sa po prvýkrát použijú na dotácie poskytnuté z rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku v roku 2022."
Podľa dôvodovej správy cieľom novely bolo, aby si subjekty územnej samosprávy v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté.
K uvedenej novele zákona treba uviesť, že obec a vyšší územný celok majú oprávnenie podľa § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou alebo vyšším územným celkom v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie s výnimkou rozpočtových prostriedkov z dotácií podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. Toto oprávnenie obce a vyššie územné celky využívajú a podmienky povolenia výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie majú upravené vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.
Rozpočtové pravidlá hospodárenia obce a vyššieho územného celku
Podľa § 21h zákona č. 583/2004 Z.z. - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15.12.2022 "ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. a ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a <
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály