Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola hospodárenia s majetkom územnej samosprávy (II.)

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe Zo seriálu: Kontrola hospodárenia s majetkom územnej samosprávy

V marcovom čísle časopisu sme uverejnili 1. časť príspevku o pracovnom stretnutí hlavných kontrolórov k téme majetku územnej samosprávy. V pokračovaní článku sa venujeme najčastejším porušeniam územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom, vymáhaniu nedoplatkov v územnej samospráve a vybraným prípadom účtovania pohľadávok z daňových príjmov.
2. Najčastejšie zistené porušenia územnej samosprávy pri hospodárení s majetkom
Obsahom prezentácie NKÚ SR boli najčastejšie porušenia zistené pri hospodárení s majetkom subjektmi územnej samosprávy napr. pri jeho evidencii, ocenení v účtovníctve, výkazníctve, právnych úkonoch súvisiacich so správou majetku, prevodom vlastníctva majetku obcí, VÚC a prenechaní do nájmu. Subjekty územnej samosprávy majú pri hospodárení s majetkom problémy, ktoré sa podľa kontrolórskej praxe najčastejšie vyskytujú, a ktoré sa týkali najmä:
2.1 Oceňovania majetku pri obstaraní dlhodobého hmotného majetku
Subjekt územnej samosprávy do obstarávacej ceny majetku do času jeho uvedenia do používania
nezaúčtoval
náklady súvisiace s jeho obstaraním, napr. náklady:
-
na prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého hmotného majetku do používania,
-
na prieskumné práce, geologické práce, geodetické práce a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie,
-
na dopravné, montážne práce a clo,
-
na zabezpečovacie práce a konzervačné práce alebo udržiavacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,
-
na náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou;
-
na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,
-
na skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
-
na vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.
Subjekt územnej samosprávy do obstarávacej ceny majetku do času jeho uvedenia do používania
zaúčtoval
náklady, ktoré nesúvisia s jeho obstaraním, napr.:
-
úroky z úverov, ak sa podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky neúčtovali ako súčasť obstarávacej ceny majetku do času uvedenia tohto majetku do používania,
-
kurzové rozdiely,
-
penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,
-
náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,
-
náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,
-
náklady na biologickú rekultiváciu,
-
náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,
-
náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predch
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály