Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Hlavný kontrolór a kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok si kladie za cieľ bližšie poukázať na častý a opakujúci sa problém miest, obcí a rozpočtových a príspevkových organizácií (ďalej len „ROPO“), ktorý pri svojej kontrolnej činnosti odhaľujú hlavní kontrolóri miest a obcí, ale aj iné kontrolné orgány v rámci ich zákonnej pôsobnosti pri výkone kontroly. V príspevku na základe výsledkov kontrol vykonávania základnej finančnej kontroly v kontrolovaných subjektoch upozorňujeme na najčastejšie nedostatky, ktoré zisťujú hlavní kontrolóri pri výkone tejto kontroly.

Podľa § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie:
-
kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
-
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
-
kontrola vybavovania sťažností a petícií,
-
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
-
kontrola dodržiavania interných predpisov obce,
-
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Podľa § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení kontrolovanými subjektmi pre hlavného kontrolóra sú:
-
obecný úrad,
-
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
-
právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu týkajúcom sa tohto majetku,
-
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Hlavný kontrolór je oprávnený na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane interných predpisov a je teda oprávnený kontrolovať dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o finančnej kontrole") vrátane interných predpisov, ktoré u kontrolovaných subjektov upravujú výkon finančnej kontroly.
Na základe dlhodobých skúseností hlavných kontrolórov treba uviesť, že výsledky kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vrátane interných predpisov, ktoré u kontrolovaných subjektov upravujú výkon finančnej kontroly, nie sú lichotivé. Dôvodom je najmä absencia kvalitného a neustále sa zdokonaľujúceho systému finančného riadenia a finančnej kontroly, čoho dôsledkom je často nedostatočný a neúčinný výkon finančnej kontroly.
Dôvodov môže byť aj viac, a to od nesprávnej aplikácie zákona pri vykonávaní finančnej kontroly až po absenciu obsahovo kvalitných vnútorných predpisov upravujúcich oblasť vykonávania finančnej kontroly.
V nasledujúcej časti sa preto pokúsime načrtnúť najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly tak, ako ich vo svojej kontrolnej činnosti nachádzajú hlavní kontrolóri.
1. Nedostatočný obsah vnútorného predpisu, ktorý upravuje výkon finančnej kontroly
Kontrolované subjekty majú povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie a určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami. Toto je právny rámec, na základe ktorého by mali mať vydaný vnútorný predpis upravujúci systém finančného riadenia a finančnej kontroly. V kontrolórskej praxi sa stretávame s tým, že kontrolované subjekty ho vydaný majú, ale tento je často veľmi všeobecný, rámcový a chýbajú v ňom podstatné a dôležité náležitosti, ktoré presne vymedzia povinnosti jednotlivých zamestnancov pri vykonávaní finančnej kontroly a uľahčia jej výkon v súlade so zákonom o finančnej kontrole. V kontrolórskej praxi sa stretávame tiež s tým, že kontrolované subjekty vnútorné predpisy vôbec neaktualizujú na základe noviel zákona o finančnej kontrole. Niektoré kontrolované subjekty ich majú vydané ešte za účinnosti starého zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály