Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (4. časť)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Dlhodobý majetok z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022 (1. časť)

Pokračovanie seriálu od autorky Ing. Terézie Urbanovej prináša v novembrovom čísle spracovanie technického zhodnotenia majetku. Ďalej autorka podrobne rozoberá tému drobného majetku a dlhodobého finančného majetku. Celý príspevok je obohatený konkrétnymi príkladmi účtovania z praxe.

Technické zhodnotenie majetku. Opravy a údržba majetku

Účtovanie technického zhodnotenia majetku podrobne opisuje metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/016078/2017-352 zo dňa 09. novembra 2017. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) bližšie nedefinujú pojem technického hodnotenia, ale odkazujú na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“).

§ 29 zákona o DzP

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za účtovné obdobie.

Z uvedeného vyplýva, že výdavky sa stávajú technickým zhodnotením až momentom dokončenia nadstavby, prístavby, stavebnej úpravy, modernizácie a rekonštrukcie.

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku možno považovať aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za účtovné obdobie sumu 1 700 eur, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne.

V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku.

Zákon o dani z príjmov v § 29 pri definícii technického zhodnotenia ako výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy odkazuje na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Podľa § 139b ods. 5 stavebného zákona zmeny dokončených stavieb sú:

●  nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,

●  prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,

●  stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby (nemení sa vzhľad stavby).

Rekonštrukciou sa na účely stavebného zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

Modernizáciou sa na účely stavebného zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

§ 22 postupov účtovania

Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku (ďalej len „DNM“) a dlhodobého hmotného majetku (ďalej len „DHM“) sa zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma 1 700 € a technické zhodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Takéto technické zhodnotenie sa obstaráva z kapitálových výdavkov.

Náklady neprevyšujúce sumu 1 700 eur sa môžu účtovať ako:

a) technické zhodnotenie,

b) služby, ak ide o DNM,

c)  náklady, ak ide o DHM.

Takéto technické zhodnotenie sa obstaráva z:

●  kapitálových výdavkov: písmeno a),

●  bežných výdavkov: písmeno b), c).

Technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom a technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 € sa obstaráva z kapitálových výdavkov (Finančný spravodajca č. 14/2004 Ekonomická klasifikácia).

Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie ocenené obstarávacou cenou, reálnou hodnotou alebo vlastnými nákladmi sa účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku. Technické zhodnotenie majetku sa účtuje na rovnakých účtoch, ako je účtovaný majetok, ku ktorému sa technické zhodnotenie vzťahuje.

Účtovanie technického zhodnotenia DHM

V zásade je to obstaranie a účtuje sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Na účte 042 sa účtujú všetky náklady vynaložené na technické zhodnotenie DHM.

Dokončené technické zhodnotenie na konkrétnom majetku zvyšuje jeho obstarávaciu cenu (výnimka – ak vykonané technické zhodnotenie bude odpisovať nájomca).

Príklad účtovania technického zhodnotenia DHM

P. č.

Text účtovného prípadu

Rozpočtová klasifikácia

MD

D

1.

Prijatá faktúra za technické zhodnotenie majetku

 

04x

321

2.

Úhrada faktúry

7xx

321

22x

3.

Zaradenie do užívania

 

01x, 02x

04x

4.

Zúčtovanie kapitálového transferu po použití prostriedkov:

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

357

354

384

355

5.

Odpisy

 

551

07x, 08x

6.

Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a v časovej súvislosti s nákladmi

−  zo štátneho rozpočtu

−  od zriaďovateľa

 

384

355

694

692

 

Účtovanie technického zhodnotenia majetku

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku do 1 700 eur, ak sa tak účtovná jednotka rozhodne vo vnútornom predpise, sa účtuje ako náklad:

●  na účte 501 – Spotreba materiálu, v prípade strojov, prístrojov, zariadení... (hmotný majetok),

●  na účte 548 – Ostatné náklady, ako prevádzkový náklad v prípade stavieb... (hmotný majetok),

●  na účte 518 – Ostatné služby, v prípade nehmotného majetku.

§ 28 postupy účtovania – Opravy majetku

Od technického zhodnotenia je potrebné odlíšiť náklady na opravy a udržiavanie:

●  opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Za opravu sa považuje aj uvedenie majetku do prevádzkyschopného stavu s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielov, technológií, a to tak, že nedôjde k zmene technických parametrov, zvýšeniu výkonnosti ani k zmene účelu použitia majetku. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu (výmena drevených okien za plastové, výmena strešnej krytiny),

●  udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.

§ 139b ods. 16 stavebného zákona

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály